Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1895
Title: Tarihi yerleşimlerin yeniden canlandırılması çalışmalarında süreç yönetimi modellerinin incelenmesi
Other Titles: Analysis of the process management models of the revitalization of historical sites
Authors: Taş, Murat
Dağabakan, Aysun
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Mimarlık Anabilim Dalı.
Keywords: Tarihi alan
Tarihi yerleşim
Koruma
Koruma yönetimi/değişim yönetimi/alan yönetimi
Sürdürebilirlik
Yeniden canlandırma
Historic site
Historic settlement
Conservation
Heritage management / change management / protected area management
Sustainability
Revitalization
Issue Date: 2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Dağabakan, A. (2012). Tarihi yerleşimlerin yeniden canlandırılması çalışmalarında süreç yönetimi modellerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada öncelikle tarihi alan, tarihi çevre, tarihi yerleşim, tarihi kent dokusu, koruma ve yeniden canlandırma kavramları açıklanacak ve tarihi yerleşimleri yeniden değerlendirmenin ve tarihi yerleşimlerin yeniden yaşayan mekanlar haline dönüştürülmesinin önemi, gerekçeleri ve ilkeleri incelenip, yeniden canlandırma kapsamında yapılan çalışmalar süreç yönetimi kapsamında incelenerek, finansal kaynakları, aktörleri, dönüşüm sürecindeki örgütlenme ve organizasyon biçimleri, projelendirme ve uygulama ilkeleri irdelenecektir.Son dönemlerde kentsel dönüşüm çalışmaları adı altında yapılan uygulamalarda yaşanan sorunlar analiz edilerek, özellikle tarihi yerleşimlerin yenilenmesi, yeniden canlandırılması süreçlerinde nasıl bir örgütlenme olması gerektiği, sürecin yönetim biçimi, aktörleri ve bunlar arasındaki ilişkiler, yasal mevzuatın sorunları, proje ve uygulamaların nelerden etkilendiği ve nasıl biçimlendiği, finansal kaynakların nasıl sağlandığı konularında değerlendirmeler yapılması bu çalışmanın en önemli hedeflerindendir.Ayrıca uygulamalarda konunun kültürel mirasın korunması ötesinde, yerleşme ölçeğinde sadece fiziki açıdan iyileştirme ile sorunun aşılamayacağı, aynı zamanda sosyo-kültürel, ekonomik, toplumsal, çevresel faktörlerin de çok etkili olduğu, çok faktörlü süreçlerde, kapsamlı ve çok disiplinli çalışmalar sonucunda başarılı sonuçlar elde edilebileceği, bu özel alanların öz değerleri ile korunurken, yeniden yaşanabilen alanlara güncellenerek dönüştürülmesi arasındaki dengenin değişim yönetimi ile sağlanabileceği açıklanacaktır.
In this study, after describing firstly the historic area, historic environment, historic settlements, historic urban texture, conservation and revitalization concepts, then by examining the revalorization of historic settlements and the importance, grounds and principles of re-converted them into living spaces and within the scope of process management, revitalization works, financial resources, actors, organizational forms of transformation processes and design and application principles will be discussed through case studies.Recently, by analyzing the problems in applications made under the urban regeneration efforts, to make assessments about particularly renewal of historic settlements, and management of revitalization processes, actors of the process and how to organize the relationships between the actors, process management strategies, the legal framework issues, how to structure the projects and practices and what is affected them, how to provide financial resources are the most important objectives of this study..Also beyond the protection of cultural heritage in the applications which are in the scale of settlement, the problem can not be solved improving only the physical aspects, at the same time successful results can be obtained as a result of multi-factor, comprehensive and very disciplinary studies in which socio-cultural, economic, social and environmental factors are very effective and the balance between conservation of these private sites with their eigenvalues and the transformation to living places can be provided by management of change are explained.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1895
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307024.pdf3.25 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons