Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1892
Title: Çevre mühendisliğinde Ar-Ge uygulamalarının araştırılması: Yenilenebilir enerji örneği
Other Titles: Investigations of environmental engineerng R&D applications: Renewable energy example
Authors: Kestioğlu, Kadir
Keskin, Kübra
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı.
Keywords: Yenilenebilir enerji
Ar-Ge
Hidrojen enerjisi
Güneş enerjisi
Rüzgar enerjisi
Jeotermal enerji
Renewable energy
R&D
Hydrogen energy
Solar energy
Wind energy
Geothermal energy
Issue Date: 26-Jan-2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Keskin, K. (2012). Çevre mühendisliğinde Ar-Ge uygulamalarının araştırılması: Yenilenebilir enerji örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Günümüz dünyasının artan nüfusuyla birlikte gelişen endüstri ve beraberinde artan enerji ihtiyacı küresel krizlere neden olmaktadır. Petrol rezervlerinin azalmasına rağmen sürekli artan enerji talebi ekonomik krizlerin yanında savaşlara varan sonuçlar doğurmaktadır. Bütün bunlarla beraber fosil yakıtlara olan bağımlılık küresel ısınma, hava kirliliği gibi ciddi çevre problemlerine de neden olmaktadır.Bugün dünya talebinin %15'ini karşılamakta olan yenilenebilir enerji Türkiye bazında incelendiğinde Türkiye'nin jeotermal enerji açısından dünya potansiyelinin %8'ine, coğrafi konumu nedeni ile güneş enerjisi için uygun koşullara sahip olduğu ve aynı zamanda Rüzgar enerji potansiyelinin de yaklaşık 160 TWh görülmektedir.Bu çalışmada, tamamen fosil kaynaklı yakıtların yerine geçemeyecek olsa da rekabet edebilecek güce sahip olan yenilenebilir enerji kaynakları, ayrı ayrı incelenerek, genel çalışma mekanizmaları anlatılmış, Dünya ve Türkiye'deki mevcut durum belirtilmiş ve Türkiye'de uygulanmakta olan projelerden örnekler verilmiştir. Aynı zamanda kullanım olarak avantaj ve dezavantajlarına detaylı bir şekilde değinilmiş, çevresel açıdan etkileri ortaya koyulmuştur.
Increasing of population and the result of this increasing getting energy demands together. However, oil reserves are getting down, people need more power and energy. That necessity causes of energy wars and global economic crises. At the same time, fossil energy sources cause of air pollution and also lots of environmental effects.Renewable energy supplies 15% of world energy demand. On focused Turkey has 8% geothermal energy of world potential. Because of the geographic conditions Turkey has efficient solar energy and wind energy is about 160 TWh.In this thesis, although renewable energy sources can not take place of fossil energy sources, renewable energy sources which has the strong power against classical energy sources, is studied detailly and described their working mechanism. International and domestic datas are shown currently and given some of examples of Turkish projects. At the same time advantages and disadvantages of using renewable energy are studied carrefully and environmental effects are described.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1892
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307022.pdf1.77 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons