Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18911
Title: Lokal ileri veya metastatik pankreas kanserli hastalarımızın retrospektif değerlendirilmesi
Other Titles: Retrospective analysis of patients with locally advanced or metastatic pancreatic cancer
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Onkoloji Anabilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Biyoistatistik Anabilim Dalı.
Avcı, Nilüfer
Merter, Mustafa
Balcı, Mehmet Ali
Cubukcu, Erdem
Ölmez, Ömer Fatih
Özkaya, Güven
Hafızoğlu, Merve
Yorulmaz, Nadide
Hafızoğlu, Emre
Kanat, Özkan
Keywords: Pankreas kanseri
Sağkalım
Prognostik faktörler
Pancreatic cancer
Prognostic factors
Survival
Issue Date: 20-May-2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Avcı, N. vd. (2013). "Retrospective analysis of patients with locally advanced or metastatic pancreatic cancer". Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 39(2), 89-92.
Abstract: İleri evre pankreas kanserli hastalar kötü bir prognoza sahiptir ve tedavileri medikal onkoloji pratiğinde önemli bir problem olmaya devam etmektedir. Bu nedenle bu çalışmada metastatik veya lokal ileri pankreas kanseri tanısıyla tedavi edilen hastalarımızın klinik özelliklerini ve tedavi sonuçlarını retrospektif olarak değerlendirmeyi amaçladık. Bu çalışma için, Ocak 1995-Mayıs 2012 tarihleri arasında tedavi edilen ve klinik bilgileri elde edilebilen toplam 183 olgunun dosyasını retrospektif olarak inceledik. Hastaların demografik özelliklerini, almış oldukları tedavileri ve sağkalım sonuçlarını belirledik. Olguların 123’ü erkek, 60’ı kadın olup ortanca yaş 60 (33-84) idi. Tanı anında 105 olgu metastatikti ve en sık metastaz yeri karaciğerdi. Yetmiş beş hasta gemsitabin + 5-Fluorourasil, 42 hasta gemsitabin, 24 hasta gemsitabin+sisplatin ve 3 hasta UFT+sisplatin ile tedavi edilmişti. Kemoterapi ile olguların %6’sında tam yanıt, %8.7’de kısmi yanıt ve %9.8’de stabil hastalık elde edilmişti. Tedavi ile olguların ancak 34’ünde kilo artışı mevcut olup, kilo artışı ile sağ kalım arasında pozitif bir ilişki (p<0.001) tespit edildi. Medyan sağ kalım süresi 7 (5-8) aydı.
Patients with advanced pancreatic cancer have a dismal prognosis, and their management is still an important problem in medical oncology practice. So,in this study, we aimed to investigate the clinical features and survival outcomes in patients with locally advanced or metastatic pancreatic cancer. A total of 183 pancreatic cancer patients treated between January 1995 and May 2012 at Medical Oncology Department of Uludag University Faculty of Medicine were retrospectively analyzed. Demographics, clinical features, treatments and outcome were detect ed There were 123 male and 60 female patients. The median age of patients was 60 years (range 33-84). One hundred five patients had metastatic disease at the time of diagnosis, and the most common metastatic site was liver (90%). Seventy-five patients received gemcita bine+5-fluorouracil, 42 received gemcitabine, 24 received gemcitabine+cisplatin, and 3 received UFT+cisplatin. Eleven (%6) patients had complete response, 16 (%8.7) had partial response and 18(%9.8) had stable disease. Weight gain was observed in 34 of 145 (%18.6) patients. The median overall survival was 7 months (5-8 months), and there was a positive correlation between weight gain and overall survival (p<0.001).
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/421159
http://hdl.handle.net/11452/18911
ISSN: 1300-414X
Appears in Collections:2013 Cilt 39 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
39_2_4.pdf260.95 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons