Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1891
Title: Acil tıp asistanlarınca yorumlanan elektrokardiyografilerin doğruluk ve güvenilirliğinin değerlendirilmesi
Other Titles: Assessment of accuracy and reliability of electrocardiograms that is commented by emergency medicine assistants
Authors: Aydın, Şule Akköse
Öncü, Mehmet Reşit
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Acil Tıp Anabilim Dalı.
Keywords: Elektrokardiyografi
Acil tıp asistanı
Acil servis
Electrocardiogram
Emergency medicine research assistant
Emergency service
Issue Date: 2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Öncü, M.R. (2008). Acil tıp asistanlarınca yorumlanan elektrokardiyografilerin doğruluk ve güvenilirliğinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Bu çalışmanın amacı acil serviste yorumlanmış elektrokardiyografilerin (EKG) doğruluk ve güvenilirliğini değerlendirmek, acil tıp asistanları (ATA) ve kardiyoloji uzmanınca (KU) okunmuş EKG'lerin yorumları arasındaki uyumu belirlemektir.Bu çalışma Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi acil servisine 12.06.2008 - 12.07.2008 tarihleri arasında başvurmuş ve triyaj kategorisi 1 ve 2 olan 252 hasta üzerinde prospektif kesitsel olarak yapılmıştır.Çalışmaya alınan hastaların %60.3'ü erkek (n:152), %39.7'si kadın(n:100) olup, yaş ortalaması 59,4 (± 13,6) (min:19, maks: 91) olarak bulunmuştur.Hasta EKG'leri hem ATA'ları hem de KU tarafından birbirinden bağımsız olarak değerlendirilmiştir. Altın standart olarak KU'nın yaptığı yorumlar kabul edilmiştir. EKG'ler normal ve anormal olmak üzere 2 gruba ayrılmıştır. Anormal grubun içerdiği patolojik bulgular; hayatı tehdit eden (kategori lll-majör), potansiyel olarak klinik önemi olan (kategori ll) ve potansiyel olarak klinik önemi olmayan (kategori l-minor) bulgular olmak üzere 3 kategoride incelenmiştir. Yorumlar karşılaştırıldığında; KU'nınca normal olarak yorumlanan 73 EKG'nin %23'ünün (n:58) ATA'larınca da normal olarak yorumlandığı, 15 olgunun ise ATA'larınca normal olarak değerlendirilmediği görülmüştür. KU'nınca anormal olarak değerlendirilen 179 EKG'nin 39'unun majör, 78'inin potansiyel klinik önemi olan ve 62'sinin de minör EKG patolojileri içerdiği saptanmıştır. ATA'larınca anormal olarak değerlendirilen 187 EKG'nin ise 25'inin majör, 89'unun potansiyel klinik önemi olan ve 73'ünün de minör EKG patolojileri içerdiği saptanmıştır. Aralarındaki uyum incelendiğinde; Kategori-l'de, sinüzal taşikardi ve bradikardi için mükemmel uyum saptanırken, erken repolarizasyon için çok düşük oranda uyum tespit edilmiştir. Kategori-ll'de, atriyal fibrilasyon için mükemmel uyum saptanırken, tam olmayan sol ve sağ dal bloklarında daha az oranda uyum tespit edilmiştir. Kategori- lll'de ise 3. atriyoventriküler blok ve ventriküler taşikardi için tam uyum, akut myokard infarktüsü için çok iyi uyum olduğu tespit edilmiştir.
The aim of this study is to evaluate the accuracy and reliability of the electrocardiograms interpreted at emergency service, to examine the concordance ofthe interpretation of electrocardiograms (ECG) comment by emergency medicine research assistants (EMRA) and cardiology specialist (CS), and to determine the deficiencies.A prospective, cohort study was conducted on 252 patients who referred between 12.06.2008 - 12.07.2008 to Uludag University and Research Center emergency service and categorized triage category 1 and 2.252 patients were entered in the study, of which 60.31% were male, 39.69% were female, mean age was 59,4 ± 13,6 years (19-91). EMRA and CS were independent while reading the ECG of patients. The comment of CS is received as gold standard. The ECGs are separated as normal and abnormal. The pathological findings in abnormal group were discussed in three groups as life threatening (category III - major), potentially clinical important (category II) and potentially not clinical important (category I - minor) ECG findings.When we compare the interpretations of ECGs commented by CS and EMRA; 58% of 73 ECGs which were describe as normal by CS interpreted normal by EMRA. ECG interpretations of 15 cases were normal but couldn't determine by EMRA (false negative), and 7 cases were abnormal but determined as normal (false positive). The 179 ECGs which were described as abnormal; classified by CS as 39 major, 78 potentially clinical important and 62 minor changes in ECG. When we observe the ECG readings of EMRA, 25 cases were classified as major, 89 cases potentially clinical important and 73 cases minor changes in ECG.In our study we found significant discordance between CS and EMRA interpretations of the ECG which obtained at emergency service.İİİWhen the concordance between them was examined in catogory 1 excellent concordance was obtained for sinusoidal tachycardia and bradycardy while very lowconcordance was detected for the early repolarization. İn catogory 2, although an excellent concordance was obtained for the atrial fibrillation, a low concordance was detected in partial right and left bundle branch blocks. In catogory 3, it was detected to have a complete concordance for the 3rd degree AV block and VT and a very good concordance for the AMİ.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1891
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
289236.pdf501.52 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons