Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18868
Title: Renal tutulum olan ve olmayan lupus hastalarının başvuru sırasındaki karakteristiklerinin karşılaştırılması
Other Titles: The comparison of lupus patient’s characteristics with or without renal involvement on administration
Authors: Koca, Nizameddin
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nefroloji Bilim Dalı.
Keni, Nermin
Ersoy, Alparslan
Keywords: SLE
Başvuru semptomları
Lupus nefriti
Organ tutulumu
Otoantikor
Symptoms on admission
Lupus nephritis
Organ involvement
Autoantibody
Issue Date: 5-Apr-2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Keni, N. vd. (2012). "Renal tutulum olan ve olmayan lupus hastalarının başvuru sırasındaki karakteristiklerinin karşılaştırılması". Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 38(2), 79-83.
Abstract: Sistemik lupus eritematozus (SLE), heterojen karakterde olması nedeniyle farklı klinik bulgularla başlayabilir. Renal tutulum prognozu olumsuz olarak etkilemektedir. Bu çalışmada, merkezimizde yeni SLE tanısı konulan hastaların başvuru bilgileri retrospektif incelenerek renal tutulumu olan ve olmayan hasta gruplarının karşılaştırılması amaçlanmıştır. 1986-1999 yılları arasında polikliniğimizde SLE tanısı konulan 70 hastanın başvuru sırasındaki yaş, cinsiyet, klinik ve laboratuvar bulguları kaydedildi. American Collage of Rheumatology kriterlerine göre renal tutulumu olanlardan histopatolojik evreleme için biyopsi alındı. Renal tutulumu olan ve olmayan SLE hastalarının semptom, bulgu ve laboratuvar verileri ayrıntılı olarak irdelenerek gruplar karşılaştırıldı. Renal tutulumu olan ve olmayan hastaların cinsiyet dağılımı ve hastalığın başlangıç yaşı benzerdi. Hastalarda en sık artralji (%67.1), halsizlik (%61.4), anemi (%54.3) ve fotosensitivite (%42.9) görüldü. 42 renal tutulumlu hastada en sık evre 3 ve evre 4 lupus nefriti saptandı. Bulantı ve göz tutulumu olan hasta oranı renal tutulumu olan grupta daha yüksekti. Çalışmamızda sonuç olarak; istatistiksel anlamlılığa ulaşamasa da klinik olarak renal tutulumu olan hastalarda cilt, iskelet-kas sistemi ve konstitüsyonel semptomların daha az olduğu gözlenirken hematolojik ve gastrointestinal sistem tutulumunun daha fazla olduğu gözlendi. Dolayısıyla renal tutulumun diğer semptom ve bulgularla bağlantılı olup olmadığı konusunda daha fazla sayıda hastayı içeren çok merkezli prospektif çalışmalar yapılmasının gerekli olduğu kanaatindeyiz.
Systemic lupus erythematous (SLE) may have diverse initial clinical findings because of its heterogeneity. Renal involvement (RI) may adversely affect prognosis. In this study, we aimed to retrospectively acquire the admission data of newly diagnosed SLE patients from their medical charts, and compare these data among the patients with or without RI. The age, sex, clinical and laboratory data of the 70 SLE patients that diagnosed from 1986 to 1999 years were recorded. Kidney biopsy was performed from the patients who have RI according to the American College of Rheumatology criterion. Symptoms, findings and laboratory data of SLE patients with or without RI were examined and compared in detail. Gender distributions and age of onset were similar in both groups. The most frequently arthralgia (67.1%), fatigue (61.4%), anemia (54.3%) and photosensitivity (42.9%) were seen. Class III and class IV lupus nephritis were most frequently detected in 42 patients with RI. Nausea and eye involvement were higher in the RI group. Although it is not statistically significant; patients with RI have less skin or musculoskeletal involvement and constitutional symptoms, and more hematologic and gastrointestinal involvement. Therefore, we believe that multicenter prospective studies with greater number of patients are required on this subject whether there is a relationship between RI and other signs and symptoms or not.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/421069
http://hdl.handle.net/11452/18868
ISSN: 1300-414X
Appears in Collections:2012 Cilt 38 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
38_2_5.pdf213.07 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons