Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18849
Title: Bursa’da 3. basamak sağlık kuruluşlarına başvuran ekstremite ateşli silah yaralanma olgularının değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation of patients with firearm-related extremity ınjuries admitted to 3rd stage health care centers in Bursa
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Adli Tıp Anabilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Biyoistatistik Anabilim Dalı.
Badıroğlu, Erol
Fedakar, Recep
Durak, Dilek
Ercan, İlker
Çetin, Selçuk
Keywords: Ekstremiteler
Ateşli silah
Yaralar ve yaralanmalar
Extremities
Wounds and Injuries
Firearm
Issue Date: 14-Oct-2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Baduroğlu, E. vd. (2011). ''Bursa’da 3. basamak sağlık kuruluşlarına başvuran ekstremite ateşli silah yaralanma olgularının değerlendirilmesi''. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 37(3), 149-153.
Abstract: Çalışmamızda Bursa’da ekstremite ateşli silah yaralanması ile 3. basamak sağlık kuruluşlarına müracaat eden olguların demografik verileri ile birlikte yaralanma ve tedavi özelliklerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmamızda 2000-2006 yılları arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi acil servisine ekstremite ateşli silah yaralanması nedeni ile getirilen olguların adli raporları ve hasta dosyaları retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Çalışma kapsamına giren 108 olgunun 11’i kadın (%10.2), 97’si erkek (%89.8) olup yaşları 12-69 arasında (ortalama 33.4±11.7) değişmekte idi. Yaralanmaların en az Cuma günü, en sık Cumartesi ve Pazar günü, aylardan da en az Şubat ayında, en sık Eylül ve Ekim aylarında meydana geldiği tespit edildi. Olgularımızın büyük çoğunluğu tabanca (%79.6) ile yaralanmış olup, en sık sol alt (%53.7) ve sağ alt (%44.4) ekstremitenin yaralandığı saptandı. Olgularımızın %60.2’sinde kırık saptandı. 38 olgu (%35.2) cerrahi olarak tedavi edildi. Ülkemiz için günümüzde ateşli silah yaralanmaları sosyal bir sorun halini almıştır. Bu tür çalışmalar bu sosyal sorunun önlenmesinde yeni stratejiler geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır.
In this study, we aimed to evaluate the patient demographics, features of injuries and treatments of the patients admitted to 3rd step healthcare units with firearm-related extremity injuries in Bursa. In this study, we examined the files of the patients admitted to Emergency Departments of Uludag University Medical Faculty Hospital and Bursa Yüksek Ihtisas Education and Research Hospital because of firearmrelated extremity injuries, in the period from 2000 to 2006. Of the 108 patients 11 (10.2%) were women and 97 (89.8%) were men, the age range of the patients were 12-69 years (mean 33.4±11.7 years). Injuries had occurred at least on Friday and occurred most frequently at the weekend. Comparison between the months, injuries had occurred most frequently in September and October however occurred at least in February. Most of the patients (79.6%) injured with handguns. Left leg (53.7%) and right leg (44.4%) were injured more often. Of the patients 60.2% fractures were determined. 38 patients (35.2%) treated surgically. Individual firearm-related injuries are a social problem today for our country. Such these studies will contribute to developing new strategies about preventing this social problem.
Description: 9. Adli Bilimler Kongresi’nde (14-17 Ekim 2010, Ġzmir) sunulmuştur.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/421551
http://hdl.handle.net/11452/18849
ISSN: 1300-414X
Appears in Collections:2011 Cilt 37 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
37_3_10.pdf499.84 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons