Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18843
Title: Lokal ileri mesane kanserinde adjuvan kemoterapi: 32 olgunun retrospektif analizi
Other Titles: Adjuvant chemotherapy in locally advanced bladder cancer: retrospective analysis of 32 cases
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
Çubuk, Erdem
Canhoroz, Mustafa
Ölmez, Ömer Fatih
Avcı, Nilüfer
Çubukçu, Sinem
Akçalı, Ünsal
Sakallı, Mustafa
Bayrak, Muharrem
Kanat, Özkan
Kurt, Ender
Evrensel, Türkkan
Manavoğlu, Osman
Keywords: Mesane kanseri
Lokal ileri
Bladder cancer
Adjuvan kemoterapi
Adjuvant chemotherapy
Locally advanced
Issue Date: 3-Aug-2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çubukçu, E. vd. (2011). ''Lokal ileri mesane kanserinde adjuvan kemoterapi: 32 olgunun retrospektif analizi''. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 37(3), 123-125.
Abstract: Bu çalışmada, lokal ileri mesane kanseri nedeniyle adjuvant kemoterapi alan hastalar retrospektif olarak analiz edildi. Toplam 32 hasta gemsitabin (%18.8), sisplatin+gemsitabin (%50), carboplatin+gemsitabin (%15.6) veya MVAC (Metotreksat, vinblastin, doksorubisin ve sisplatin) (%15.6) tedavisi aldı. Tedaviler sırasında en sık görülen yan etki kemik iliği toksisitesi idi. Tedaviye bağlı ölüm gözlenmedi. Medyan genel ve hastalıksız sağkalım süreleri sırasıyla 23 ay (18.7-27.4) ve 17.8 ay (12.7-22.9) idi. Verilerimizin literatür ile uyumlu olduğu sonucuna varıldı.
In this study, patients who received adjuvant chemotherapy for locally advanced bladder cancer were retrospectively analyzed. A total of 32 patients received gemcitabine (%18.8), cisplatin plus gemcitabine (%50), carboplatin plus gemcitabine (%15,6) or MVAC (Methotrexate, vinblastine, doxorubicin, and cisplatin). The most common adverse effect was myelosuppression during chemotherapy administration. Treatment-related died was not observed. The median overall and disease-free survival was 23 months (range, 18.7-27.4) and 17.8 months (range, 12.7-22.9), respectively. We concluded that our results were comparable to those in the literatur
Description: Bu çalışma 13-14 Mart 2011, Uludağ Kış Günleri Kongresi'nde poster olarak sunulmuştur.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/421542
http://hdl.handle.net/11452/18843
ISSN: 1300-414X
Appears in Collections:2011 Cilt 37 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
37_3_4.pdf350.31 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons