Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1877
Title: Transrektal ultrason eşliğinde prostat biyopsisi ve komlikasyonlarının erektil fonksiyonlar üzerine etkisi: İki farklı anestezi yönteminin karşılaştırılması
Other Titles: Effect of transrectal ultrasound guided prostate biopsy and its complications on erectil function: Comparison of two different methods of anesthesia
Authors: Kılıçarslan, Hakan
Serin, Onur
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Üroloji Anabilim Dalı.
Keywords: Ereksiyon
Erektil disfonksiyon
Prostat biyopsisi
Erection
Erectile dysfunction
Prostate biopsy
Issue Date: 2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Serin, O. (2013). Transrektal ultrason eşliğinde prostat biyopsisi ve komlikasyonlarının erektil fonksiyonlar üzerine etkisi: İki farklı anestezi yönteminin karşılaştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Transrektal ultrasonografi eşliğinde prostat biyopsisi (TRUS-Bx), prostat kanseri şüphesi olan hastalarda tanıya yönelik standart işlemdir. TRUS-Bx poliklnik şartlarında güvenle uygulanabilen bir işlem olmasına rağmen işlemin hematospermi, hematüri, rektal kanama gibi komplikasyonları bulunmaktadır. Literatürde biyopsi sonrası gelişen komplikasyonlar için %22.4 ile 78.2 arasında değişen oranlar bildirilmektedir. Son dönemde TRUS-Bx?in mevcut komplikasyonlar haricinde geçici süreyle erektil disfonksiyonada neden olduğunu belirten çalışmalar yayınlanmıştır. Çalışmamızda, iki farklı anestezi yöntemi ile uygulanan prostat biyopsileri ve bu biyopsiler sırasında gelişen komplikasyonların erektil fonksiyonlar üzerine etkisini inceledik. Potensin değerlendirmesinde IIEF-EFD (Ereksiyon İşlevi Uluslararası Değerlendirme Formu - Erektil Fonksiyon Değerlendirmesi) kullanıldı. Çalışma sonucunda her iki anestezi grubunda işlem öncesi öncesi IIEF-EFD skorları, işlem sonrası skorlarından yüksek olarak bulundu. Ancak bu yükseklik istatistiksel açıdan anlamlı bulunmadı. Yine biyopsiye bağlı gelişen komplikasyonlarla erektil disfonksiyon arasında da ilişki saptanmadı. ilginç olarak; TRUS-Bx patolojisi malign yada şüpheli olarak sonuçlanan hastaların, birinci ay takiplerinde IIEF-EFD skorlarının işlem öncesi ve işlem sonrası birinci haftaya oranla istatistiksel olarak anlamlı düşüşler gösterdiği izlendi. Bu hastaların, eş zamanlı doldurtulan BECK anksiye ölçeği ve BECK depresyon ölçeğinde de IIEF-EFD ile paralellik gösterecek şekilde istatistiksel anlamlı artışlar izlendi. Bu noktadan hareketle biyopsi patolojisi malign veya şüpheli olarak sonuçlanan hastaların benign sonuçlananlara oranla daha depresif ve anksiyeteye sahip oldukları, bu negatif psikolojik durumunda hastalarda geçici süreyle erektil disfonksiyona neden olduğu sonucuna varılmıştır. Sonuç olarak; TRUS-bx uygulanması planlanan hastaların biyopsi öncesi ve sonrası dönemde, erektil fonksiyonlar ve psikolojik durum açısından ayrıntılı şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir.
Transrectal ultrasound-guided prostate biopsy (TRUS-Bx), is a standard process of diagnosis to the patients suspected of having prostate cancer. Although TRUS-Bx can be applied safely in outpatient procedure, there are complications such as hematospermia, hematuria and rectal bleeding. In the literature, biopsy complications reported rates ranging from 78.2 to 22.4%. Recently, except for the current complications, TRUS-Bx studies have been published that also cause temporary erectile dysfunction. In this study, we examined the prostate biopsy applied by two different anesthetic method and complications effect on erectile function. IIEF-EFD (International Assessment Form of Erectile Function - Erectile Function Assessment) used in the evaluation of potency. End of the study, in both of the anesthesia group, IIEF-EFD scores before the procedure, were higher than the scores after procedure but this elevation was not statistically significant. In addition, there was no association between erectile dysfunction and the complications due to biopsy. However, interestingly, IIEF-EFD scores in the first month follow-up of patients with malignant or suspicious pathology resulting in the TRUS-Bx was observed that before and after the procedure showed statistically significant decrease compared to the first week of the procedure. Among these patients, BECK anxiety and depression scale simultaneous answered. Results are similar with IIEF-EFD viewed statistically significant. From this viewpoint, patients with biopsy pathology resulting in malignant or suspicious were found to be more depressed and anxious compared to patients resulting in a benign pathology. This negative psychological condition was found to be the cause erectile dysfunction in patients temporarily. As a result, patients treated with TRUS-Bx, should be considered in detail in terms of erectile function and psychological status before and after biopsy period.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1877
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
329934.pdf2.13 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons