Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18764
Title: Çalışan kalpte koroner baypas ile eş zamanlı ve aşamalı karotis endarterektominin erken dönem sonuçları
Other Titles: Early results of combined and staged carotid endarterectomy with beating heart coronary artery bypass surgery
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kalp ve Damar Cerrahi Anabilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Biyoistatistik Anabilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
Biçer, Murat
Çokünlü, Özgür
Saba, Davit
Yanar, Murat
Cangür, Şengül
Şenkaya, Işık
Kalyoncu, Ayhan
Özkan, Hayati
Keywords: Karotis endarterektomi
Koroner baypas
Çalışan kalp
Carotid endarterectomy
Coronary artery bypass
Beating heart
Issue Date: 1-Feb-2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Biçer, M. vd. (2007). "Çalışan kalpte koroner baypas ile eş zamanlı ve aşamalı karotis endarterektominin erken dönem sonuçları". Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 33(3), 135-139.
Abstract: Karotis arter hastalığı ile birlikte koroner arter hastalığı olan hastalarda cerrahi yaklaşım açısından fikir birliği sağlanamamıştır. Kombine cerrahi girişimle başarılı sonuçlar bildirilmekle birlikte mortalite ve morbidite riskini artığını gösteren yayınlarda bildirilmiştir. Bu çalışmada aynı dönem içinde aşamalı karotis endarterektomi ile çalışan kalpte koroner baypasla birlikte karotis endarterektomi uygulanan olguların sonuclarını karşılaştırmayı amaçladık. Kliniğimizde 2000-2006 tarihleri arasında aşamalı ve çalışan kalpte koroner arter bypass (OPCABG) ile birlikte karotis endarterektomi (CEA) uygulanan 15 bayan, 30 erkek 45 olgu retrospektif olarak incelendi. Olgular Grup1(G1); CEA+OPCABG(eşzamanlı) (22), Grup2(G2); CEA sonra CABG(aşamalı) (23) olmak üzere 2 grupta incelendi. Preoperatif demografik özellikler açısından gruplar arasında anlamlı fark yoktu Hastaların yaş ortalaması G1 de 65.7±4.7 G2 de 66.1±4.3 idi.G1 de Kadın(K)/Erkek(E): 7/15, G2 de K/E: 8/15. Postoperatif G1 de 1 olguda düşük kalp debisi nedeniyle mortalite gelişti, G 2 de mortalite yoktu. Grup 1 de 1 olguda geçici stroke görüldü. Grup 2 de 1 olguda transiskemik atak görüldü. Gruplar arasında mortalite ve morbidite açısından istatiksel olarak anlamlı fark bulunmadı. OPCAB ile birlikte CEA sonuçlarının aşamalı uygulama sonuclarına benzer olmasıyla kritik karotis stenozu ve koroner arter hastalığı olan hastalarda kombine girişimin güvenle uygulanabileceği düşünmekteyiz.
In patients with concomitant carotid and coronary artery disease, no consensus has been established in terms of the surgical approach. Though succesful results have been reported for combined surgery, studies that showed an increase in mortality and morbidity have also been reported. In this study, we aimed to compare the results of cases with concomitant carotis endarterectomy and coronary artery bypass with cases who had staged carotis endarterectomy with coronary bypass surgery in beating heart. In our clinic, a total of 45 cases (15 woman, 30 male) that had combined carotis endarterectomy with coronary artery bypass and staged carotis endarterectomy with coronary bypass surgery in beating heart between 2000-2006 were retrospectively evaluated. The cases were examined in two groups: group 1 had combined carotis endarderectomy and coronary artery bypass and group 2 had staged carotid endarderectomy and coronary bypass surgery in beating heart. There were no significant differences between two groups in terms of preoperative demographic charactheristics. The mean age of the cases in group 1 and group 2 was 65.7±4.7and 66.1±4.3, respectively. In group 1 and 2 the female to male ratios were 7/15 and 8/15, respectively. In group 1 in one case died due to low cardiac output. There was no mortality in group 2. In group 1, one case had temporary stroke. In group 2, one case had a transient ischemic attack. No significant difference was found between the groups in terms of mortality and morbidity. Since results of cases with concomitant carotid endarterectomy and coronary artery bypass and cases who had staged carotis endarterectomy with coronary bypass surgery in beating heart are similar, we assume that combined surgery may be safely used in cases with critical carotid artery stenosis with coronary artery disease.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/420655
http://hdl.handle.net/11452/18764
ISSN: 1300-414X
Appears in Collections:2007 Cilt 33 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
33_3_6.pdf205.24 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons