Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/18750
Başlık: Diyabetik ve non–diyabetik kadınlarda dislipidemi için beden kitle indeksi ve bel çevresi ne kadar belirleyicidir?
Diğer Başlıklar: How predictable are body mass ındex and waist circumference in detecting dislipidemia in diabetic and non-diabetic women?
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kardiyoloji Anabilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı.
Keskin, Mehmet Kürşad
Tatar, Banu Taşkıran
Ayar, Koray
Çolpan, Gökhan
Bilgili, Gökhan
Ersoy, Canan
İmamoğlu, Şazi
Anahtar kelimeler: Obezite
Diyabet
Bel çevresi
Dislipidemi
Diabetes mellitus
BKİ
Dyslipidemia
Obesity
Waist circumference
Yayın Tarihi: 28-Tem-2009
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Keskin, M. K. vd. (2009). ''Diyabetik ve non–diyabetik kadınlarda dislipidemi için beden kitle indeksi ve bel çevresi ne kadar belirleyicidir ?''. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 35(2), 69-72.
Özet: Çalışmamızda diyabetik ve non diyabetik obez kadınlarda dislipidemiyi belirlemede genel obezite göstergesi olan Beden Kitle İndeksinin (BKİ) mi yoksa abdominal obezite göstergesi olan bel çevresinin mi daha etkin olduğunu değerlendirmeyi planladık. BKİ ≥ 25 kg/m² trigliserit düzeyi <400 mg/dl, diyabetik hastalarda A1C değeri ≤ % 7,5 olan, diyabet dışında yandaş hastalığı olmayan, son 3 aydır lipid düşürücü ilaç tedavisi kullanmayan 36 diyabetik, 28 non-diyabetik kadın hastanın verileri retrospektif değerlendirildi. BKİ ve bel çevresiyle lipid parametreleri arasında korelasyon yoktu. Tüm hasta gruplarında kalça çevresiyle trigliserit düzeyi arasında pozitif (r=0,293, p<0,05), yaşla HDL-kolesterol arasında negatif (r=-0,440, p<0,001), LDL arasında pozitif korelasyon (r=0,275, p<0,05) saptandı. BKİ’leri benzer olan diyabetik ve non-diyabetik obez kadınlar karşılaştırıldığında diyabetiklerde abdominal obezitenin; bunun sonucu olabilecek dislipideminin daha belirgin olduğu gösterildi. Çalışmamız bel çevresinin önemini vurgulamakla birlikte genel obezite göstergesi olan BKİ’ninde dislipidemi riskini belirlemede göz önüne alınması gerektiğini ortaya koymaktadır.
In this study we tried to find out whether BMI, indicator of general obesity, or waist circumference, indicator of abdominal obesity, is more decisive in predicting dislipidemia in diabetic and non-diabetic women. Data of 36 diabetic and 28 non-diabetic women whose BMI ≥ 25 kg/m², triyglyceride ≤ 400 mg /dl, for diabetics A1C ≤ 7,5%, without accompanying illness other than diabetes and using lipid lowering agents for the last 3 months was evaluated retrospectively. There was no correlation between BMI and waist circumference with lipid parameters. There was a positive correlation between hip circumference and tyrglyceride levels.(r=0,293, p<0,05), a negative correlation between age and HDL (r=-0,440, p<0,001), and a positive correlation between age and LDL levels (r=0,275, p<0,05). When we compared ,diabetic and non-diabetic obese women whose BMİ’s were similar, we showed that in diabetics, abdominal obesity and its possible result, dislipidemia was more prominent. Although our study points out the importance of waist circumference, it also indicates the fact that BMI which is the predictor of general obesity should be taken into consideration in dyslipidemia risk detection.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/420834
http://hdl.handle.net/11452/18750
ISSN: 1300-414X
Koleksiyonlarda Görünür:2009 Cilt 35 Sayı 2

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
35_2_2.pdf385.91 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons