Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1873
Title: Sivil toplum kuruluşlarında çalışan gönüllüler üzerine sosyolojik bir araştırma: İHH örneği
Other Titles: A soci̇ologi̇cal analysis on the volunteers worki̇ng for non-governmental organi̇zati̇ons: The case of IHH
Authors: Ataman, Kemal
Sağlam, Muhammet Talha
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Din Sosyolojisi Bilim Dalı.
Keywords: Sivil toplum
Sivil toplum kuruluşları
Dernek
Vakıf
Yardım dernekleri
İHH
Civil Society
Non-Governmental organizations
Association
Foundation
Benevolent associations
Issue Date: 31-Jul-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sağlam, M. T. (2015). Sivil toplum kuruluşlarında çalışan gönüllüler üzerine sosyolojik bir araştırma: İHH örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Dünyada sivil toplum kuruluşlarının önemi ve fonksiyonu her geçen gün artmaktadır. Sivil toplum kuruluşları hem içinde bulundukları toplumları hem de uluslararası kamuoyunu etkileyen bir güce ulaşmıştır. Bu artışa bağlı olarak da bu kuruluşlarda görev alan kişilerin sayısı her geçen gün artmaktadır. Bu kuruluşların etkili bir şekilde faaliyet gösterdiği sahalardan bir tanesi insani yardım faaliyetleridir. Bu çalışmada insani yardım faaliyetleri ile adını duyuran, Türkiye'nin önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olan İHH'nın yapısı ve onun gönüllülerinin bu kuruluşa üye olma sebepleri yaş, cinsiyet, eğitim durumu, dini aidiyet gibi farklı değişkenler dikkate alınarak incelenmiştir. Bu kapsamda İHH'nın , misyonu, vizyonu, teşkilat yapısı ve kampanyaları çalışmada ele alınan öteki konular arasındadır.
The importance of the civil society is increasing more and more in the world. Civil society deeply influences the governments/ states such as international institutions. In Turkey, the civil society has rapidly made progress. The number of non-governmental organizations and the person who takes in charge in ngos has been increasing day by day. One of the fields of activity of these organizations is humanitarian aid. In this study, the IHH which is one of the most important ngos and its volunteers are examined. In this respect, IHH's mission, vision, organizational structure and campaigns are analysed. Furthermore, the sociological analyses related to volunteers of IHH which is the main point of the study is also investigated.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1873
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
427375.pdf3.76 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons