Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18686
Title: Anestezi asistanlarında nöbetin bilişsel işlevler ve ruhsal durum üzerine etkisi
Other Titles: The effect of night duty on the cognitive function and psychological status of anesthesia residents
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Psikiyatri Anabilim Dalı.
Yavaşcaoğlu, Belgin
Aydın, Birgül
Karataş, Ebru Gökçen
Kaya, Fatma Nur
Özcan, Berin
Kırlı, Selçuk
Keywords: Bilişsel fonksiyon
Asistan
Nöbet
Neurocognitive function
Resident
Shift
Issue Date: 30-Nov-2007
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yavaşcaoğlu, B. vd. (2007). "Anestezi asistanlarında nöbetin bilişsel işlevler ve ruhsal durum üzerine etkisi". Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 33(2), 75-79.
Abstract: Bu çalışmada 32 saat ve 8 saat çalışan anestezi asistanlarının psikolojik ve bilişsel fonksiyonlarının karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bilişsel ve psikolojik durumu değerlendiren nöropsikolojik ve psikolojik testler aynı anestezi asistanına 32 saat ve 8 saatlik çalışma sonrası uygulandı. 32 saat çalışan asistanların nöropsikolojik bozulma gösterdiği bulundu. Uygulanan psikolojik testler 32 saatlik çalışma sonrası depresif duygu durum, anksiyete ve stresin 8 saatlik çalışmaya göre daha sık bulunduğunu gösterdi. Bu bulgular ışığında, hataları azaltmak ve hasta güvenliğini arttırmak amacıyla, anestezi asistanlarının çalışma programlarının yeniden düzenlenmesinin uygun olduğu düşünüldü.
In this study, it was aimed to compare the psychological and cognitive functions of 32- and 8- hour working shift in anesthesia residents. Neuropsychological and psychological tests that determine cognitive and psychological state were applied to same anesthesia resident after both 32 hr shift and 8 hr shift. It was found that the residents who were working 32-hour shift have shown neuropsychological impairment. Applied psychological tests were shown depressive mood, anxiety and stress were more frequently observed in the 32-hour working shift group when compared to the 8-hour group. It was concluded that the anesthesia residents’ working programs should be reconstructed in order to minimize the possible mistakes and increase the patient safety.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/420630
http://hdl.handle.net/11452/18686
ISSN: 1300-414X
Appears in Collections:2007 Cilt 33 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
33_2_6.pdf201.98 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons