Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1868
Title: Üniversite yaşamına uyum sürecine etki eden faktörler ve birbirleri ile ilişkileri
Other Titles: Variables that affect university adjustment and the relationship between those variables
Authors: Kırlı, Selçuk
Sağınç, Nazlı
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Tıp-Psikiyatri (Klinik Psikoloji) Anabilim Dalı.
Keywords: Bağlanma
Bireyselcilik-toplulukçuluk
Üniversiteye uyum
Attachment security
Individualism-collectivism
Adjustment to college
Issue Date: 2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sağınç, N. (2011). Üniversite yaşamına uyum sürecine etki eden faktörler ve birbirleri ile ilişkileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin üniversiteye uyum sürecini ve bu sürece etki eden gelişimsel ve kültürel faktörleri incelemektir. Bu amaca bağlı olarak, ebeveynlere bağlanma güven düzeyi gelişimsel ve bireycilik-toplulukçuluk kültürel faktör olarak ele alınmıştır. Araştırma uzun zamanlı olarak planlanmıştır. Üniversitenin başlangıcında ve ikinci dönemin başında olmak üzere, Uludağ Üniversitesi İngilizce Hazırlık Bölümü'ne devam eden 99 öğrenciye iki uygulama yapılmıştır. Üniversiteye uyum düzeyini ölçmek için Öğrencilerin Üniversiteye Uyum Anketi kullanılmıştır. Ebeveynlere bağlanma düzeyini ölçmek için Ebeveyn ve Arkadaşlara Bağlanma Envanteri-Kısa Form kullanılmıştır ve son olarak bireycilik-toplulukçuluk düzeyini ölçmek için Bireycilik ve Toplulukçuluk Ölçeği kullanılmıştır. Öğrencilerin birinci zamandaki uyum düzeyleri ile ikinci zamandaki uyum düzeyleri arasında fark vardır ve öğrencilerin uyumları zaman içerisinde azalmıştır. Babaya bağlanma düzeyi ile üniversiteye uyum arasında bir ilişki bulunamasa da, anneye bağlanma düzeyi ile üniversiteye uyum arasında istatistiksel olarak önemli kabul edilebilecek bir ilişki vardır. Öğrencilerin birinci zamandaki bireycilik-toplulukçuluk düzeyleri ikinci zamanla karşılaştırıldığında istatistiksel olarak farklıdır. İkinci zamanda puanlarda düşüş olmuştur. Bağlanma düzeyi ile bireycilik-toplulukçuluk düzeyi arasında da ilişki bulunmuştur. Bağlanma düzeyi yüksek olan bireyler toplulukçuluk düzeyleri daha yüksektir.
The purpose of this study is to investigate the developmental and the cultural factor that contribute to the process of adjustment to college. In relation to this purpose, attachment security is considered as developmental factor and individualism collectivism is taken into consideration as cultural factor that affect the adjustment process. The current resaerch is planned as a longitudional study and is carried out in Uludağ University English Preparatory School, with 99 students. Assesment was done at the beggining of the freshman year and in the second semester of the freshman year. Adjustment to college was assessed by Student Adjustment to College Questionnaire. In order to assess attachment, Inventory of Peers and Parents Attachment-Short Form. Indivudialism Collectivism was assessed by Individualism-Collectivism Scale. Results of the study reveal that, there was a significant difference between first and second assessment, and it was found that adjustment level of the students declined by time. Eventhough there is no relationship between attachment security level to fathers and adjustment to university level, there is a statistically important relationship between attachment security level to mothers and adjustment level. There was a statistical difference between first and second time of individualism collectivism level of the students. In the second time, the individualism collectvism scores decreased. There is a relationship betweeen attachment security and individualism-collectivism level. The individuals who has a high attachment security were found to be in collectivist dimension
URI: http://hdl.handle.net/11452/1868
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
289119.pdf660.69 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons