Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18665
Title: Türkiye’deki özürlü grupların yapısının çoklu uyum analizi ile incelenmesi
Other Titles: Examining the structure of disability groups in turkey using multiple correspondence analysis
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Biyoistatistik Anabilim Dalı.
Cangür, Şengül
Sığırlı, Deniz
Ediz, Bülent
Ercan, İlker
Kan, İsmet
Keywords: Çoklu uyum analizi
Homojenlik analizi
Ağırlıklı en küçük kareler
Özürlü bireyler
Homogenite analysis
Multiple correspondence analysis
Disability people
Weighted least squares
Issue Date: 27-Apr-2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Cangür, Ş. vd. (2005). ''Türkiye’deki özürlü grupların yapısının çoklu uyum analizi ile incelenmesi''. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 31(3), 153-157.
Abstract: Bu çalışma, Türkiye’deki özürlülere yönelik yapılacak projelere temel oluşturabilmesi için çeşitli özürlü grupların yapılarının incelenmesini amaçlamaktadır. 2002 yılında Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü ve Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı işbirliği ile gerçekleştirilen Türkiye Özürlüler Araştırması’ndan elde edilen verilere çoklu uyum analizi uygulanmıştır. Çoklu uyum analizi sonucunda ilgili değişkenlerin ilk iki boyutu açıklama oranı %76.3 olarak bulunmuştur. İlgilenilen değişkenlerden özrün türü ve özrün ortaya çıkış zamanı %41.2’lik bir oranla birinci boyutta, cinsiyet değişkeninin ise %35.1’lik bir oranla ikinci boyutta ağırlıklı olduğu gözlemlenmiştir. Özrün ortaya çıkış zamanı ve özrün türü değişkenlerinin yüksek düzeyde ilişkili olduğu bulunmuştur.
This study was purposed to examine the structures of various disability groups to generate fundamentals of projects concerning disability in Turkey. Multiple correspondence analysis was performed to the data derived from Turkey Disability Survey which was carried out in 2002 in collaboration with The State Institute of Statistics and Presidency of Administration on Disabled People. As a result of multiple correspondence analysis, the explanation ratio of the related variables for the first two dimensions was found to be 76.3%. It was observed from the related variables that type of disability and the appearance time of disability variables were weighted in the first dimension with a ratio 41.2% and sex variable was weighted in the second dimension with a ratio of 35.1%. It was found that the appearance time of disability variable is highly related to type of disability variable.
Description: Bu çalışmanın bir kısmı, 29 Eylül-2 Ekim 2004 tarihleri arasında Bursa’da düzenlenen VIII. Ulusal Biyoistatistik Kongresinde poster bildiri olarak sunulmuştur.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/420569
http://hdl.handle.net/11452/18665
ISSN: 1300-414X
Appears in Collections:2005 Cilt 31 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
31_3_3.pdf249.57 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons