Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/1864
Başlık: Türk entelejansiyasında bir politik eleştiri figürü olarak Cevat Fehmi Başkut
Diğer Başlıklar: As a figure of political critique at Turkish intelligentsia Cevat Fehmi Başkut
Yazarlar: Serdar, Sertaç
Ayhan, Mustafa
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Yönetimi Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Cevat Fehmi Başkut
Demokrat Parti
Türk entelejansiyası
Sosyal demokrasi
Democratic Party
Turkish intelligentsia
Social democracy
Yayın Tarihi: 2012
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Ayhan, M. (2012). Türk entelejansiyasında bir politik eleştiri figürü olarak Cevat Fehmi Başkut. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Bu çalışmada Cevat Fehmi Başkut'un, Cumhuriyet sonrası dönemde ve özellikle Demokrat Parti döneminde Türkiye'de yaşanan sosyal, ekonomik ve politik sorunlara dair eleştirileri ele alınmaktadır. Bu eleştiriler ele alınırken hem onun edebi eserlerinden hem de gazete yazılarından faydalanılmıştır. Aynı zamanda Başkut'un eleştirileri ele alındığında, Sosyal Demokrat bir çizgiye yaklaştığı ve Türk Entelejansiyası içerisinde bu niteliğiyle dikkat çektiği söylenmektedir. Bu bağlamda ilerlenerek, Türkiye'nin belli başlı sorunlarının yakın döneme kadar aynı karaktere sahip olduğu tespitine gidilmiştir. Bu tespit için yakın tarihteki bazı politik olaylara bakılmış ve eski dönemdeki sorunlarla benzerlikleri değerlendirilmek suretiyle ortaya konulmuştur.
In this study; the critiques of Cevat Fehmi Başkut about social, economic and politic problems in Turkey after the proclamation of republic and especially during the government of Democratic Party. In discussing these critiques, his literary works and columns are utilized as sources. When his critiques are considered closely, it can be said that he became a social democrat in time and drew attention with this identity in Turkish Intelligentsia. By moving along in this context, the determination of the fact that basic problems of Turkey remained the same for a long time is tried to be revealed. For this determination, some recent politic events are analyzed and their similarities with the old ones are evaluated and disclosed.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1864
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
319622.pdf1.07 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons