Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18639
Title: Distal hipospadias olgularında ideal cerrahi tedavi
Other Titles: The ideal surgical procedure in distal hypospadias cases
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Üroloji Anabilim Dalı.
Çalışkan, Zülküf
Vuruşkan, Hakan
Küçük, Muaffak
Kordan, Yakup
Yavaşçaoğlu, İsmet
Oktay, Bülent
Keywords: Hipospadias
Postoperatif komplikasyonlar
Postoperative complications
TIPU
Issue Date: 27-May-2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çalışkan, Z. vd. (2005). ''Distal hipospadias olgularında ideal cerrahi tedavi''. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 31(1), 33-38.
Abstract: Çalışmanın amacı distal hipospadiasta uygulanan TIPU (Snodgrass), Mathieu ve MAGPI cerrahi yöntemlerinin başarı ve komplikasyon oranlarını kıyaslayarak, ideal cerrahi yöntemi belirlemektir. 1994-2003 yılları arasında kliniğimizde TIPU, Mathieu ve MAGPI yöntemiyle primer hipospadias onarımı uygulanan distal yerleşimli 60 hipospadias olgusu retrospektif olarak incelendi. TIPU (GrupI) Mathieu (GrupII) ve MAGPI (GrupIII) cerrahi yöntemiyle hipospadias onarımı uygulanan grupların herbirine preop ve postoperatif ampisilinsulbaktam 50mg/kg dozunda uygulandı. Olguların hastanede yatış süreleri, erken ve geç postoperatif komplikasyonlar ile, üretral kateter kalış süreleri ve üriner enfeksiyon oranları retrospektif olarak karşılaştırıldı. 60 olgunun gruplara göre dağılımı, grup I’de 25, grup II’de 22 ve grup III’de 13 olarak belirlendi. Grup I, II ve III’deki hastaların ortalama yaşları sırasıyla; 5 yaş, 11yaş, 6 yaş olarak saptandı. Olguların hastanede ortalama kalış süresi sırasıyla 3 gün, 5gün, 4gün olarak saptandı. Kateter kalış süreleri 5 gün, 7 gün ve 8 gündü. Olgular ortalama 4.5yıl takip edildi. Grup I’deki olgularda 1 (%4) cilt altı hematomu, 1 (%4) üretrokutanöz fistül, 1 (%4) meatal stenoz, 1 (%4) üretral stenoz ve 1 (%4) üriner enfeksiyon saptandı. Grup II’deki olgularda; 1 (%4.5) yara enfeksiyonu, 1 (%4.5) cilt altı hematomu, 2 (%9) üretrokutanöz fistül, 1 (%4.5) üretral stenoz ve 2 (%9) üriner enfeksiyon saptandı. Grup III’de 1 (%7.6) yara enfeksiyonu, 1 (%7.6) meatal stenoz, 2 (%15.3) penil deformite ve 1 (%7.6) üriner enfeksiyon saptandı. Distal hipospadias olgularında, kozmetik ve genel komplikasyon oranları açısından bakıldığında en ideal tedavi seçeneği TIPU’dir.
The objective of this study is to determine the ideal surgical procedure among the techniques which are being used in the treatment of distal hypospadias cases including TIPU (Snodgrass), Mathieu and MAGPI by comparing the success and complication rates. The files of 60 patients whom were treated in our clinic with either TIPU (group I), Mathiau (groupII) or MAGPI (groupIII) between 1994-2003 were reviewed retrospectively. Patients in all groups received 50 mg/kg ampicillin-sulbactam preoperative and postoperatively. Groups were compared in terms of the lenght of the hospital stay, early and late postoperative complications, time for urethral catheterization and urinary infection rates. The number of patients was 25, 22 and 13 in groups I, II and III, respectively. The mean age of patients were 5, 11 and 6 in groups I, II and III, respectively. The lenght of the hospital stay was 3, 5 and 4 days, time for urethral catheterization was 5, 7 and 8 days respectively. The groups were followed up for 4.5 years. In group I; 1 (%4) subcutaneous hematoma, 1 (%4) urethrocutaneous fistula, 1 (%4) meatal stenosis, 1 (%4) urethral stenosis and 1 (%4) urinary infection were observed. In group II; 1 (%4.5) wound infection, 1 (%4.5) subcutaneous hematoma, 2 cases of (%9) urethrocutaneous fistula, 1 (%4.5) urethral stenosis and 1 (%9) urinary infection were observed. In group III; 1 (%7.6) wound infection, 1 (%7.6) meatal stenosis, 2 (%15.3) penil deformity and 1 (%7.6) urinary infection were determined.
Description: 2-7 Ekim 2004’te 18. Ulusal Üroloji Kongresinde bildiri olarak sunulmuştur.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/420545
http://hdl.handle.net/11452/18639
ISSN: 1300-414X
Appears in Collections:2005 Cilt 31 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
31_1_8.pdf98.56 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons