Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18613
Title: Uludağ üniversitesi tıp fakültesi öğretim üyesi ve uzmanlarının otopsiye yaklaşımı: anket çalışması
Other Titles: The opinions of lecturers and specialized medical doctors about autopsy in medical school of Uludag university
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Adli Tıp Anabilim Dalı.
Durak, Dilek
Türkmen, Nursel
Fedakar, Recep
Keywords: Otopsi
Anket
Hekim
Autopsy
Questionnaire
Physician
Issue Date: 26-Oct-2004
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Durak, D. vd. (2004). "Uludağ üniversitesi tıp fakültesi öğretim üyesi ve uzmanlarının otopsiye yaklaşımı: anket çalışması". Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 30(3), 159-161.
Abstract: Otopsinin modern tıptaki önemine rağmen son yüzyılda tüm dünyada hastane otopsi sayıları azalırken, adli otopsi sayıları değişmeden kalmaktadır. Bu durum çeşitli çalışmalarda hekim ve kamuoyu boyutu ile gündeme getirilmektedir. Çalışmamızın amacı, Adli Tıp Kurumu Bursa Grup Başkanlığı yaptığı otopsi sayısı ile bu konuda en önemli merkezlerden biri konumundayken Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Uzmanlarının otopsiye yaklaşımlarını belirlemektir. U.Ü.Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Uzmanlarının otopsiye yaklaşımlarını belirlemek üzere yazılı bir anket formu 2003 yılı temmuz ayında yazılı olarak uygulanmıştır. Katılımcı Öğretim Üyesi ve Uzmanlarının sayısı 169’dur (%64.50). Katılımcıların 66’sı (%39.05) profesör, 39’u (%23.08) doçent, 25’i (%14.79) yardımcı doçent, 39’u (%23.08) uzmandır. Tıp Fakültesi eğitimi sırasında katılımcıların 152’si (%89.94) adli tıp eğitimi almış, 16’sı (% 9.47) almamıştır. Katılımcıların 158’i (%93.48) eğitim amaçlı, 149’u (% 88.16) araştırma amaçlı, 161’i (%5.26) kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsinin gerekliliğine inanırken 166’sı (%98.23) otopsinin yararına inandıklarını belirtmişlerdir. U.Ü. Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Uzmanlarının otopsinin; tıp eğitimi, araştırmaları ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesindeki önemi konusunda duyarlı oldukları sonucuna varılmıştır.
Regarding the importance of autopsy in modern medicine, while number of medical autopsies was decreasing, the number of forensic autopsies remained unchanged during the last century. This situation is discussed among physicians’and public opinions via some studies. The aim of our study is to reveal opinions and approaches of seniors and medical doctors, in Uludag University Faculty of Medicine, to autopsies performed in Council of Forensic Medicine Bursa Morgue Department where is one of the most important centers in Turkey. A written questionnaire form was applied to seniors and medical doctors in Uludag University Faculty of Medicine in July, 2004 to reveal out their opinions and approaches. The number of participants was 169 (64,50%); 66 (39,05%) were professors, 39 (23,08%) were assistant professors, 25 (14,79%) post-doctorates, 39 (23,08%) were specialized medical doctors. 152 (89,94%) of the particiapants took Forensic medicine courses during their medical education, 16 (9,47%) did not. 158 (93,48%) of participants believe the necessity of autopsy for educational purposes, 149 (88,16%) for research purposes, 161 (5,26%) to find out the definite cause of death. 166 (98,23%) participants indicated the necessity of autopsy prosedure. Seniors and specialized medical doctors are sensitive about the importance and the necessity of autopsy procedure for educational and research purposes and finding out definite cause of death.
Description: 6. Adli Bilimler Kongresi’nde (28-30 Mayıs 2004 İstanbul) poster bildirisi olarak sunulmuştur.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/420414
http://hdl.handle.net/11452/18613
ISSN: 1300-414X
Appears in Collections:2004 Cilt 30 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
30_3_4.pdf99.57 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons