Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1856
Title: Esnek çalışmanın Avrupa Birliği ve Türkiye'de uygulanabilirliği
Other Titles: Applicability of flexible working in EU and Turkey
Authors: Tokol, Aysen
Tatlıoğlu, Ezgi
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı/Çalışma Ekonomisi Bilim Dalı.
Keywords: Esnek çalışma
Esneklik uygulamaları
Esneklik engelleri
Flexible working
Flexibility apps
Flexiblity barriers
Issue Date: 2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tatlıoğlu, E. (2011). Esnek çalışmanın Avrupa Birliği ve Türkiye'de uygulanabilirliği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Esnek çalışma, rekabet edebilirliğin ve istihdam yaratabilirliğin belki de en önemli aracı olarak karşımıza çıkmaktadır. Fakat önemli olan bu aracın nasıl kullanılacağını bilmektir. Geçerli olansa çalışma mevzuatını ve uygulamalarını gerektiğinde köklü değişimlerle çağa uydurabilme becerisini gösterebilmektir.Bu çalışmanın amacı; esnek çalışma uygulamalarının öncelikle AB çerçevesinde ele alınıp, üye ülke örnekleri üzerinden yola çıkılarak, Türkiye'nin esnek çalışma uygulamasındaki yerinin belirlenmesidir. Ayrıca esnek çalışma uygulanabilirliğinin; istihdam, işsizlik ve rekabet üzerine olan etkilerine de değinilmiştir.Çalışmanın birinci bölümünde esnek çalışma kavram, biçim ve tarihsel süreç boyutuyla ele alınırken ikinci bölümde AB ve Türkiye'de esnek çalışmanın gelişimi, yasal boyutu ve uygulaması ele alınmıştır. Üçüncü ve son bölümde ise AB ve Türkiye'de yapılan iki araştırmaya yer verilmiştir.
Flexible working might be the most important aspect for competitiveness and creating employment. However, knowing how to apply flexible working has main significance. What is effective is to be able to fit the labour legislation and practice to age with necessary radical alterations.Main aim of this research is to determine Turkey's status on flexible working application by dealing with flexible working applicaitons in EU, at the same time referancing EU member countries? models about flexible working applications.In the first part of the research, while flexible working is considered by concept, form and historical process, In the second part, evolution of felxible working in Turkey and EU and legalization of the flexible working are examined. In the third and the last part of the research , two reseaches which were held in Turkey and EU countries are taken place.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1856
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
312293.pdf1.58 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons