Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18551
Title: Cisplatin’e bağlı böbrek toksisitesi ve sentetik oral prostaglandin E1 analoğunun etkinliğinin değerlendirilmesi
Other Titles: Cisplatin-ınduced renal toxicity and evaluation of the efficacy of synthetic oral prostaglandin E1 analogue
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nefroloji Bilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Bilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İstatistik Bilim Dalı.
Kurt, Ender
Evrensel, Türkkan
Gönüllü, Güzin
Kanat, Özkan
Demiray, Mutlu
Arslan, Murat
Ünlü, Özgür
Dilek, Kamil
Manavoğlu, Osman
Keywords: Misoprostol
Misoprostol
Nefrotoksisite
Cisplatin
Nefrotoxicity
Cisplatin
Issue Date: 30-Sep-2002
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kurt, E. vd. (2002). "Cisplatin’e bağlı böbrek toksisitesi ve sentetik oral prostaglandin E1 analoğunun etkinliğinin değerlendirilmesi" Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 28(2),17-20.
Abstract: Bir oral prostaglandin E1 analoğu olan misoprostolün steroid olmayan antienflamatuar ilaçlar (NSAID) ve siklosporin nefrotoksisitesinde protektif etkisi olduğu gösterilmesine karşın, cisplatin nefrotoksisitesindeki rolü incelenmemiştir. Çalışmamızda cisplatine bağlı gelişen akut böbrek yetmezliğinin ve misoprostolün akut cisplatin nefrotoksisitesindeki etkinliğinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla cisplatin+etoposid kemoterapi rejimi alması planlanan 28 akciğer kanserli hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar iki gruba ayrıldı. Misoprostol grubu kemoterapinin yanısıra çalışma süresince günde 4 kez 100 µg dozda misoprostol aldı. Kontrol grubu sadece kemoterapi aldı. Her iki grupta renal fonksiyonlar kemoterapi başlamasından önce ve kemoterapinin 2. ve 6. günlerinde değerlendirildi. Sonuç olarak, cisplatin kullanımına bağlı gelişen fonksiyonel bozukluklarda misoprostolün koruyucu etkinlik gösteremediği saptandı
Despite the demonstration of the protective effects of misoprostol, an oral prostaglandin E1 analogue, on the nephrotoxicity of non-steroidal antiinflammatory drugs (NSAID) and cyclosporine, its role in cisplatin nephrotoxicity has not been investigated. In our study, we planned to investigate cisplatin-induced acute renal failure and the efficacy of misoprostol on acute cisplatin nephrotoxicity. For this purpose, 28 lung cancer patients who had been planned to receive the cisplatin+etoposide chemotherapy regimen were included in the study. Patients then were divided into two groups. In addition to chemotherapy, Misoprostol group received misoprostol at the dose of 100 µg qid during the study. Control group received only chemotherapy. Renal functions were evaluated in both groups before the onset of chemotherapy and 2nd and 6th days of chemotherapy. In conclusion, it was demonstrated that misoprostol could not produce any protective effect on the functional disturbances due to cisplatin administration
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/420239
http://hdl.handle.net/11452/18551
ISSN: 1300-414X
Appears in Collections:2002 Cilt 28 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
28_2_4.pdf192.71 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons