Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/18550
Başlık: Anjiyotensin II reseptör antagonisti losartanın hipertansif hemodiyaliz olgularında ambulatuar kan basıncı üzerine etkisi
Diğer Başlıklar: The effect of angiotensin II receptor antagonist losartan on ambulatory blood pressure in hypertensive hemodialysis cases
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nefroloji Bilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Endokrinoloji Bilim Dalı.
Ersoy, Alparslan
Ersoy, Canan
Dilek, Kamil
Usta, Mehmet
Güllülü, Mustafa
Yavuz, Mahmut
Yurtkuran, Mustafa
Anahtar kelimeler: Hemodiyaliz
Hemodialysis
Hipertansiyon
Anjiyotensin reseptör blokajı
Losartan
Ambulatuar kan basıncı
Hypertension
Angiotensin receptor blockade
Losartan
Ambulatory blood pressure
Yayın Tarihi: 22-Tem-2002
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Ersoy, A. vd. (2002). "Anjiyotensin II reseptör antagonisti losartanın hipertansif hemodiyaliz olgularında ambulatuar kan basıncı üzerine etkisi" Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 28(2),11-16.
Özet: Bu çalışmada, 28 hipertansif hemodiyaliz olgusunda anjiyotensin reseptör antagonisti losartanın ambulatuar kan basıncı (AKB) üzerine etkisi araştırıldı. Olgular 2 gruba ayrıldılar. Losartan grubundaki 17 olgu 16 hafta boyunca 50-100 mg/gün losartan tedavisi aldı. Kontrol grubundaki 11 olgu ise herhangi bir tedavi almadı. Tüm olgularda hemen tedavi öncesi ve sonrası prediyaliz 24 saatlik AKB takibi yapıldı. Losartan grubunda 24 saatlik, gün boyu ve gece boyu sistolik kan basıncı (SKB) ve diyastolik kan basıncı (DKB) değerlerindeki tedavi sonrası değişiklikler tedavi öncesi ile karşılaştırıldığında, gün boyu SKB dışındakiler anlamlı olarak azaldı. Fakat kontrol grubu ile karşılaştırıldığında sadece gece boyu ortalama SKB ve DKB’ndaki değişiklikler arasında fark vardı (sırasıyla -%6 ± 9’a karşılık %1 ± 4 ve -%8 ± 12’ye karşılık %1 ± 7, p>0.05). Tedavi sonrası losartan grubunda SKB’nı 140 ile 160 mmHg arasında okuma oranı (%20), kontrol grubundan (%70) daha düşüktü. Losartan grubundaki iki olgunun diurnal varyasyonu düzeldi. Losartan grubunda gece boyu SKB’nı >140 mmHg ve 24 saatlik ve gece boyu DKB’nı >90 mmHg okuma yüzdeleri anlamlı azaldı. Losartan tedavisi olgular tarafından iyi tolere edildi. Sonuç olarak, hipertansif hemodiyaliz olgularında losartanın kan basıncını ve basınç yükünü azalttığı ve daha iyi gece boyu kan basıncı kontrolü sağladığı kanaatine vardık.
In this study, the effect of angiotensin II receptor antagonist losartan on ambulatory blood pressure (ABP) in 28 hypertensive hemodialysis cases was investigated. The cases were divided into two groups. Seventeen cases in losartan group received 50 to 100 mg/day losartan for 16 weeks. Eleven cases in control group did not receive any medication. In all cases, predialysis 24-hour ABP monitoring was performed just before and after the treatment. In the losartan group, when posttreatment changes in the 24-hour, daytime and nighttime systolic blood pressure (SPB) and diastolic blood pressure (DBP) values compared with pretreatment, the values except daytime SBP were significant decreased. But, there was only a difference between the changes in nighttime SBP and DBP when compared with control group (-%6 ± 9 vs %1 ± 4 and -%8 ± 12 vs %1 ± 7, p>0.05, respectively). After the treatment, the SBP reading rate between 140 to 160 mmHg (20%) in the losartan group was lower than the rate of the control group (70%). The diurnal variations of two cases in the losartan group were improved. The percentages of nighttime SBP reading >140 mmHg, and 24-hour and nighttime DBP readings >90 mmHg in the losartan group were significantly decreased. All cases tolerated losartan therapy well. As a result, we concluded that losartan lowered blood pressure and pressure load in hypertensive hemodialysis cases and provided better nighttime blood pressure control.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/420237
http://hdl.handle.net/11452/18550
ISSN: 1300-414X
Koleksiyonlarda Görünür:2002 Cilt 28 Sayı 2

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
28_2_3.pdf214.85 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons