Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18530
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.accessioned2021-03-29T06:48:39Z-
dc.date.available2021-03-29T06:48:39Z-
dc.date.issued2003-04-21-
dc.identifier.citationKanat, Ö. vd. (2003). ''İleri evre yaşlı küçük hücreli dışı akciğer kanseri hastalarının tedavisinde sisplatin ve etoposid''. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 29(1), 25-28.tr_TR
dc.identifier.issn1300-414X-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/420335-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/18530-
dc.description.abstractBu çalışmanın amaçları 70 yaş ve üzeri ileri evre küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) hastalarında sisplatin ve etoposid tedavisinin aktivitesini ve tolerabilitesini araştırmaktı. Yirmi dört hasta çalışmaya alındı. Sisplatin 60 mg/m2 dozunda 1. günde ve etoposid 120 mg/m2 dozunda 1-3. günlerde verildi. Toplam 116 siklus uygulandı. On iki (%50) hasta altı siklus tedaviyi tamamladı. Üç hastada (%12.5) kısmi yanıt elde edilirken, 12 hastada (%50) stabil hastalık ve 9 hastada (%37.5) progresyon mevcuttu. Ortalama sağ kalım 48.5 ± 6.06 hafta ve 1 yıllık sağ kalım oranı %38’di. Grade 3-4 nötropeni hastaların %16.6’ında, grade 4 trombositopeni %4.1’nde ve grade 1-2 nöropati %25’inde görüldü. Bir hastada grade 3 nefrotoksisite nedeniyle tedavi sonlandırıldı. Sonuç olarak sisplatin ve etoposid yaşlı KHDAK hastalarının tedavisinde aktiftir ve nisbeten iyi tolere edilmektedir. Yeni, aktif ve iyi tolere edilen rejimler mevcut sonuçları iyileştirebilir.tr_TR
dc.description.abstractThe aims of the present study were to test activity and tolerability of cisplatin and etoposide in advanced non-small cell lung cancer (NSCLC) patients aged 70 years or higher. Twenty-four patients were enrolled. Cisplatin was given at a dose of 60 mg/m2 on day 1 and etoposide at a dose of 120 mg/m2 on days 1-3. Total 116 courses were administered. Twelve patients (50%) completed all six cycles of treatment. Three patients (12.5%) obtained a partial response, as well as 12 (50%) stable disease and 9 (37.5%) progressive disease. The median survival was 48.5 ± 6.06 weeks, and the 1 year survival rate was 38%. Grade 3-4 neutropenia occurred in 16.6% of patients, grade 4 thrombocytopenia in %4.1, and grade 1-2 neuropathy in 25%. One patient discontinued treatment due to grade 3 nephrotoxicity. In conclusion, cisplatin and etoposide regimen is active and relatively well-tolerated in the treatment of elderly NSCLC patients. New, active and well-tolerated combination regimens could improve present results.en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectKüçük hücreli dışı akciğer kanseritr_TR
dc.subjectKemoterapitr_TR
dc.subjectYaşlı hastalartr_TR
dc.subjectNon-small cell lung canceren_US
dc.subjectChemotherapyen_US
dc.subjectElderly patientsen_US
dc.titleİleri evre yaşlı küçük hücreli dışı akciğer kanseri hastalarının tedavisinde sisplatin ve etoposidtr_TR
dc.title.alternativeCisplatin and etoposide in the treatment of elderly patients with advanced non-small cell lung canceren_US
dc.typeArticleen_US
dc.typeAraştırma makalesitr_TR
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı.tr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Biyoistatistik Anabilim Dalı.tr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nükleer Tıp Anabilim Dalı.tr_TR
dc.identifier.startpage25tr_TR
dc.identifier.endpage28tr_TR
dc.identifier.volume29tr_TR
dc.identifier.issue1tr_TR
dc.relation.journalUludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi / Journal of Uludag University Medical Facultytr_TR
dc.contributor.buuauthorKanat, Özkan-
dc.contributor.buuauthorEvrensel, Türkkan-
dc.contributor.buuauthorÖzkan, Atiia-
dc.contributor.buuauthorDemiray, Mutlu-
dc.contributor.buuauthorErcan, İlker-
dc.contributor.buuauthorKurt, Ender-
dc.contributor.buuauthorGönüllü, Güzin-
dc.contributor.buuauthorArslan, Murat-
dc.contributor.buuauthorDemıray, Hülya-
dc.contributor.buuauthorManavoğlu, Osman-
Appears in Collections:2003 Cilt 29 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
29_1_6.pdf173.96 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons