Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18530
Title: İleri evre yaşlı küçük hücreli dışı akciğer kanseri hastalarının tedavisinde sisplatin ve etoposid
Other Titles: Cisplatin and etoposide in the treatment of elderly patients with advanced non-small cell lung cancer
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Biyoistatistik Anabilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nükleer Tıp Anabilim Dalı.
Kanat, Özkan
Evrensel, Türkkan
Özkan, Atiia
Demiray, Mutlu
Ercan, İlker
Kurt, Ender
Gönüllü, Güzin
Arslan, Murat
Demıray, Hülya
Manavoğlu, Osman
Keywords: Küçük hücreli dışı akciğer kanseri
Kemoterapi
Yaşlı hastalar
Non-small cell lung cancer
Chemotherapy
Elderly patients
Issue Date: 21-Apr-2003
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kanat, Ö. vd. (2003). ''İleri evre yaşlı küçük hücreli dışı akciğer kanseri hastalarının tedavisinde sisplatin ve etoposid''. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 29(1), 25-28.
Abstract: Bu çalışmanın amaçları 70 yaş ve üzeri ileri evre küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) hastalarında sisplatin ve etoposid tedavisinin aktivitesini ve tolerabilitesini araştırmaktı. Yirmi dört hasta çalışmaya alındı. Sisplatin 60 mg/m2 dozunda 1. günde ve etoposid 120 mg/m2 dozunda 1-3. günlerde verildi. Toplam 116 siklus uygulandı. On iki (%50) hasta altı siklus tedaviyi tamamladı. Üç hastada (%12.5) kısmi yanıt elde edilirken, 12 hastada (%50) stabil hastalık ve 9 hastada (%37.5) progresyon mevcuttu. Ortalama sağ kalım 48.5 ± 6.06 hafta ve 1 yıllık sağ kalım oranı %38’di. Grade 3-4 nötropeni hastaların %16.6’ında, grade 4 trombositopeni %4.1’nde ve grade 1-2 nöropati %25’inde görüldü. Bir hastada grade 3 nefrotoksisite nedeniyle tedavi sonlandırıldı. Sonuç olarak sisplatin ve etoposid yaşlı KHDAK hastalarının tedavisinde aktiftir ve nisbeten iyi tolere edilmektedir. Yeni, aktif ve iyi tolere edilen rejimler mevcut sonuçları iyileştirebilir.
The aims of the present study were to test activity and tolerability of cisplatin and etoposide in advanced non-small cell lung cancer (NSCLC) patients aged 70 years or higher. Twenty-four patients were enrolled. Cisplatin was given at a dose of 60 mg/m2 on day 1 and etoposide at a dose of 120 mg/m2 on days 1-3. Total 116 courses were administered. Twelve patients (50%) completed all six cycles of treatment. Three patients (12.5%) obtained a partial response, as well as 12 (50%) stable disease and 9 (37.5%) progressive disease. The median survival was 48.5 ± 6.06 weeks, and the 1 year survival rate was 38%. Grade 3-4 neutropenia occurred in 16.6% of patients, grade 4 thrombocytopenia in %4.1, and grade 1-2 neuropathy in 25%. One patient discontinued treatment due to grade 3 nephrotoxicity. In conclusion, cisplatin and etoposide regimen is active and relatively well-tolerated in the treatment of elderly NSCLC patients. New, active and well-tolerated combination regimens could improve present results.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/420335
http://hdl.handle.net/11452/18530
ISSN: 1300-414X
Appears in Collections:2003 Cilt 29 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
29_1_6.pdf173.96 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons