Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18513
Title: Özelleştirme gelirlerinin bütçe açıkları ve kamu borç stokuna etkisi: Ampirik bir yaklaşım
Other Titles: The impact of privatization revenues on budget deficits and public debt stock: An empirical approach
Authors: Kanca, Osman Cenk
Keywords: Özelleştirme
Granger Nedensellik Testi
Kamu borç stoku
Bütçe açıkları
Privatization
Granger Causality Test
Budget deficits
Public debt stock
Issue Date: 2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kanca, O. C. (2016). "Özelleştirme gelirlerinin bütçe açıkları ve kamu borç stokuna etkisi: Ampirik bir yaklaşım". Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 35(1), 15-32.
Abstract: Bu çalışma, Türkiye’de özelleştirme gelirlerinin, bütçe açıkları ve kamu borç stoku üzerindeki etkisini ele almaktadır. Bu kapsamda, öncelikle özelleştirme konusunda genel bir teorik çerçeve sunulmuş, 1985-2013 dönemindeki Türkiye’deki özelleştirme uygulamalarına yer verilmiş, sonrasında konuyla ilgili kısa bir literatür taraması yapılmıştır. Çalışmanın ampirik kısmında, devletin elde ettiği özelleştirme gelirlerinin bütçe açıkları ve devletin borç stokuna etkisini tahmin eden bir ekonometrik bir model ve Granger nedensellik testi kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre; özelleştirme gelirlerinden bütçe açıkları ve kamu borç stokuna doğru nedenselliğin varlığı tespit edilmiştir. Ayrıca, özelleştirme gelirlerinin bütçe açıklarını azaltıcı ve kriz dönemlerinin de kamu borç stokunda artırıcı etkide bulunduğu saptanmıştır.
This study has tackled with the impact of privatization revenues in Turkey on budget deficits and public debt stocks. In this context, first, a general theoretical frame about privatization has been presented, the privatization applications 1985- 2013 period in Turkey have been taken the place, then, a short literature scanning about the subject has been realized. In the empirical section of the study, an econometric model estimating the impact of privatization revenues the state obtained on budget deficits and debt stock of the state, and Granger causality test were used. According to the results obtained, it is found out that there was a causality from privatization revenues towards budget deficits and public debt stock. In addition, it was also found out that privatization revenues had reducing effect of budget deficits and increasing effect of public debt stock in crisis periods.
URI: http://www.uludag.edu.tr/dosyalar/iibfdergi/genel-dokuman/2016_1/ASL02.pdf
http://hdl.handle.net/11452/18513
ISSN: 1301-3386
Appears in Collections:2016 Cilt 35 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
35_1_2.pdf334.79 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons