Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1851
Title: İnvazif aspergilloz tanısında galaktomannan, beta-glukan ve PCR ile özgül DNA aranmasının karşılaştırılması
Other Titles: Comparison of galactomannan, beta-glucan and specific DNA search with PCR in invasive aspergillosis
Authors: Ener, Beyza
Bölük, Gülçin
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Galaktomannan
Beta-glukan
Real-time PCR
Galactomannan
Issue Date: 2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bölük, G. (2013). İnvazif aspergilloz tanısında galaktomannan, beta-glukan ve PCR ile özgül DNA aranmasının karşılaştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Aspergillus türleri insanlarda farklı klinik tablolar oluşturmaktadır. İnvazif aspergillozun (IA) klinik bulgular özgül olmayıp, konvansiyonel yöntemler hastalığı belirlemede yeterli değildir. Bu nedenle hasta örneklerinde Aspergillus'a özgü galaktomannan (GM) ve beta glukan (BG) ve özgül DNA'nın aranması yeni tanı yaklaşımları olup, bu çalışmada hematolojik malinitesi olan hastalarda bu testlerin tanı değeri araştırılmıştır. Uludağ Üniversitesi Hastanesi Hematoloji Kliniği'nde yatırılarak takip edilen ve IA açısından riskli 70 hastanın, GM ve/veya BG bakılmış ve -80oC'de saklanmış serumlarında özgül DNA aranmıştır. Hasta grubuna ait örneklerinin direkt mikroskobik inceleme ve kültür sonuçları, GM indeksleri ve BG düzeyleri retrospektif olarak değerlendirilmiştir. GM ve/veya BG pozitif hastaların seri örneklerden ilk pozitif olanı, negatif hastaların seri örneklerinden ise ortanca olanı, "real-time polimerase chain reaction" (RT-PCR) yöntemiyle DNA düzeyini tespit etmede kullanılmıştır. Direkt mikroskobik inceleme, kültür, GM ve BG sonuçlarına göre hastalar, "European Organization for Research and Treatment of Cancer/ Mycoses Study Group" (EORTC/MSG) kriterlerine göre gruplandırılmış ve gruplara göre Aspergillus DNA testinin özgüllük ve duyarlılığı diğer testlerle karşılaştırılmıştır. Çalışma grubunu oluşturan 70 hastanın, 57 tanesinde IA açısından klinik bulgular varken, 13 tanesinde herhangi bir klinik bulgu tespit edilmemiştir. Klinik bulgusu olan hastaların 21'i (%36,8) direkt mikroskobik inceleme ve kültür ile kanıtlanmış ve yüksek olasılıklı IA olarak değerlendirilirken, GM ve BG testlerinin eklenmesi ile bu sayı 40'a (%70,2) çıkmıştır. Sonuçta, IA açısında 40 hasta gerçek grup, 17 düşük olasılıklı IA ve 13 non-IA olmak üzere toplam 30 hasta IA olmayan olarak alındığı zaman GM, BG ve özgül DNA testinin duyarlılığı sırasıyla %90, %68,4, %90; özgüllüğü ise sırasıyla %100, %92,6, %73,3 olarak bulunmuştur. IA tanısı güç olan bir hastalık olup, bu çalışmada RT-PCR ile GM testi kadar yüksek duyarlılık elde edilebilmiş ve GM ve BG testleri ile beraber tanıyı güçlendirecek test olduğu sonucunda varılmıştır.
Aspergillus species, generate different clinical pictures in humans. Clinical findings of invasive aspergillosis (IA) are not specific and conventional methods are not sufficient to detect the disease. Thus, searching for Aspergillus specific galactomannan (GM), beta glucan (BG) and DNA constitute new approaches for treatment and in this study, the diagnostic value of these tests were analyzed in patients with hematological malignancy. GM and/or BG were searched in 70 patients who were followed in Uludag University Hospital, Hematology Clinic and who were at high risk for IA and specific DNA was looked after in sera that were kept at -80oC in the Medical Microbiology Department. Results of direct microscopic examination and culture of samples, GM indices and BG levels were evaluated retrospectively by abstracting from laboratory records in the patient group. The first positive sample of GM and/or BG positive patients and median sample of those with negative GM and/or BG were used to detect the DNA level by "real-time polimerase chain reaction" (RT-PCR) method. Patients were grouped according to the "European Organization for Research and Treatment of Cancer/ Mycoses Study Group" (EORTC/MSG) criteria and specificity and sensitivity of the Aspergillus DNA test was compared to the other tests. Fifty-seven out of the 70 patients in the study group had clinical findings corresponding to IA, whereas no clinical findings were detected in 13 cases. While 21 of (36,8%) the patients with clinical findings were evaluated as proven or probable IA using microscopic examination and culture, this number reached to 40 (70,2%) by adding the GM and/or BG tests. When 40 patient who were considered-real-group and 30 patients (17 patients with possible IA and 13 patients with non-IA) who were considered without IA, were taken into account, sensitivity of the GM, BG and specific DNA test was 90%, 68,4% and 90%, respectively, and specificity was 100%, 92,6%, 73,3%, respectively. IA is a difficult disease to diagnose and in this study, it has been possible to assess high sensitivity with the RT-PCR and GM test and it was concluded that, together with GM and BG tests, it can enhance the diagnosis.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1851
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
329929.pdf759.98 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons