Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1846
Title: Müzik eğitiminde kullanılan şarkıların eşliklenmesine yönelik materyal geliştirme ve kullanılabilirliği
Other Titles: Materials development and their applicability in accompany songs used for music education
Authors: Demirci, Şirin Akbulut
Kardeş, Barış
Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı/Müzik Eğitimi Bilim Dalı.
Keywords: Müzik eğitimi
Eşlik çalma
Materyal Geliştirme
Music education
Accompanying
Material development
Issue Date: 15-Mar-2018
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Kardeş, B. (2018). Müzik eğitiminde kullanılan şarkıların eşliklenmesine yönelik materyal geliştirme ve kullanılabilirliği. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırmada, altıncı sınıf müzik dersinde, müzik öğretmenleri tarafından ders kitabı ile belirli gün ve haftalarda kullanılan şarkıların belirlenerek bir dağarcık oluşturulması ve bu şarkılara klavyeli çalgılar ile çalınabilecek eşlikler yazılarak müzik öğretmenleri tarafından kullanılabilirliğini belirlemek amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında belirlenen şarkılara eşlik yazabilmek amacıyla, şarkıların tamamı analiz edilmiş, kolay akor geçişleri, basit geçişli parmak numaraları kullanılmış ve aynı zamanda şarkıların armonik ve estetik açıdan da güzel duyulmasını sağlayarak eşlikleme yoluna gidilmiştir. Araştırmanın konusu ile ilgili mevcut durumların tespit edilmesine yönelik tarama modeli, materyalin test edilmesine yönelik olarak ise basit deneysel model kullanılmıştır. Araştırma, Denizli Merkez ilçelerde, altıncı sınıf müzik derslerine giren müzik öğretmenleri ve öğrencileri ile yürütülmüş olup, 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar dönemini kapsamaktadır. Günümüzde okullarda klavyeli çalgı olarak çoğunlukla elektronik org bulunmasından dolayı, çalışma ve buna bağlı olarak yazılacak olan eşlikler elektronik org çalgısının olanakları dâhilinde yazılmıştır. Verilerin analizinde öncelikle frekans dağılımı ve yüzdelik gibi betimsel istatistiklerden yararlanılmıştır. Müzik derslerinde eşlik kullanılmasının öğrencilerin müzik dersine olan tutumlarına yönelik anlamlı fark gösterip göstermediğini analiz etmek için non-parametrik bir test olan Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler, SPSS 20.0 istatistik paket programı ile çözümlenmiştir. Araştırmanın sonucunda müzik öğretmenleri için hazırlanan eşlik materyalinin, öğretmenler tarafından çalınabildiği görülmüştür. Eşlik çalınmasının öğrencilerin derse olan ilgi ve tutumlarına olumlu yönde katkı sağladığı tespit edilmiştir.
The purposes of this research are to create a repertoire of songs used by music teachers for special weeks and days based on course books in the sixth grade music course, and to determine the applicability of these songs when accompaniments which can be played by keyboard instruments have been written for them. In order to accompany the songs accumulated for the research, all the songs were analyzed, easy chord transitions and simple transitional finger numbers were used. At the same time, the songs were accompanied in a way that they could be appreciated harmonically and aesthetically. A simple experimental design was used to test the material, and a survey model was used for determining the current situations of the research subjects. The research was carried out with the music teachers, and students who participated in the sixth grade music courses in Denizli Central Regions. In addition, it covers the Spring Semester of 2015-2016 education- training year. Due to keyboards being the most common instruments used in the schools, the accompaniments were written within the possibilities provided by keyboards. In the analysis of the data, descriptive statistics such as frequency distribution and percentage were used firstly. A non-parametric test, The Wilcoxon Signed Ranks Test, was run to analyze whether the use of accompaniment in music lessons was significant for students' attitudes toward music lessons. The findings obtained were analyzed through using SPSS 20.0 (Statistical Package for the Social Sciences). As a result of the research, it was seen that the accompaniment material prepared for the music teachers could be played by the teachers. It was found that playing accompaniments contributes positively to the interest and attitudes of the students to the class.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1846
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
525175.pdf5.75 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons