Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1840
Title: Farklı sönümleme elemanları kullanılarak ticari taşıt sürücü koltuğu dinamik konforunun incelenmesi
Other Titles: Investigation of commercial vehicle driver seat's dynamic comfort by using different damping elements
Authors: Şefkat, Gürsel
Çetin, Cenk
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Ticari taşıt sürücü koltuğu
Süspansiyon sistemleri
Sürüş konforu
MR damper
Commercial vehicle driver seat
Suspension systems
Driver comfort
Issue Date: 25-Dec-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çetin, C. (2015). Farklı sönümleme elemanları kullanılarak ticari taşıt sürücü koltuğu dinamik konforunun incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Ticari taşıt sürücü koltuklarında genel anlamda kullanılan sürüş konforu; statik ve dinamik konfor olarak ayrı ayrı tanımlanabilir. Statik konfor koltuğun ergonomi, görünüş gibi özelliklerini kapsar. Dinamik konfor ise araç şasesinden gelen titreşimlerin sürücüye aktarımını kapsar. Ticari araç sürücüleri günde 5–10 saat boyunca sürüş yaparlar ve binek araç sürücülerine nazaran daha yüksek seviyeli titreşimlere maruz kalırlar. Bu durum ticari araç sürücüsünde yorulma, dikkat kaybı vb. sebeplerden kaynaklanan verim kayıplarının yanında, kalıcı rahatsızlıklara da sebep olabilmektedir. Koltuk süspansiyon sistemleri istenmeyen titreşimleri azaltmak için basit ve etkili bir metot olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada, farklı süspansiyon sistemleri kullanılarak ticari araç sürücü koltuğunun dinamik konforu incelenmiştir. Mevcut pasif süspansiyon sistemine sahip yeni bir ticari taşıt sürücü koltuğu tasarlanmış ve prototip imalatı yapılmıştır. Bu prototip koltuğun bir taraftan teorik modeli kurulup analizleri yapılırken diğer taraftan deneysel çalışmalar yapılmıştır. Daha sonra değişken sönüme sahip MR damper kullanılarak teorik ve deneysel sonuçlar elde edilmiştir. Yarı aktif süspansiyon sisteminde sönüm elemanın karakteristiği değiştirilerek dinamik konfor şartlarının değiştirilebileceği gözlemlenmiştir.
Ride comfort, which is used in a general sense in the commercial vehicle driver's seat; static and dynamic comfort as separately identifiable. The static comfort includes that features of the seat like ergonomic, appearance. The dynamic drive comfort covers the transmission of vibrations from the vehicle chassis. Commercial vehicle drivers make driving for 5-10 hours a day and in comparison with passenger car drivers are exposed to higher levels of vibration. In this case, the commercial vehicle driver fatigue, loss of attention and so on. In addition to yield loss caused by the reasons, it may also cause permanent injury. Seat suspension systems are used as a simple and effective method to reduce unwanted vibrations. In this study, dynamic comfort of commercial vehicle driver's seat was investigated using different suspension systems. A new commercial vehicle driver's seat available with passive suspension system was designed and made prototypes. While this prototype seat was producing, on the other hand theoretical models to analyze experimental studies were established. Later theoretical and experimental results were obtained by using MR damper with variable damping. Semi-active suspension systems have been observed that can be changed the dynamic comfort conditions by changing the characteristics of the damping element
URI: http://hdl.handle.net/11452/1840
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
425989.pdf5.98 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons