Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1835
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKara, Mustafa-
dc.contributor.authorBoğa, Yıldız-
dc.date.accessioned2019-11-27T05:40:00Z-
dc.date.available2019-11-27T05:40:00Z-
dc.date.issued2018-04-26-
dc.identifier.citationBoğa, Y. (2018). Müstakimzâde'nin Vird-i Settâr adlı eseri ve tahlili. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/1835-
dc.description.abstractMüstakimzâde Süleyman Sa'deddin, ''Şerh-i Vird-i Settâr'' adıyla Halvetiliğin günlük evradı ve aynı zamanda Yahyâ Şirvânî'ye ait olan Virdü's-Settâr adlı esere şerh yazmıştır. Şerhin muhtevasında zikir, dua, Esmâ-i Hüsnâ, Hz. Peygamber'in İsimleri gibi birçok konu tasavvufî bağlamda ele alınmıştır. Derin bir ilmî ve manevî birikimi sayesinde pek çok alanda eser veren Müstakimzâde, kaleme aldığı şerhinde de bu yönüyle temayüz etmiştir. Yahyâ Şirvânî'nin bu eserine başta Tirevî Kara Çelebî, Ömer Fûadî, Kemaleddin Harîrîzâde, Şah Veliyullah Ayıntabî, Nasûhîzâde Şemseddin el-Halvetî gibi birçok kişi şerh yazmıştır. Bu çalışmada hem virdler ve dua mecmuaları, hem de tarikatlarda meşhur olmuş olan vird ve hizblerin yanında şerhin muhtevasındaki bazı konular tasavvufî açıdan ele alınıp tahlil edilmiştir.tr_TR
dc.description.abstractMustakimzade Süleyman Sadeddin has wrote everyday's recitation-evrad in İslamic mysticism of Khalveti brotherhood named Sherki vird-i Settar. And a commentary for Virdus Settar, Yakhya Shirvani's mystical work. There analysed zikir, dua, Beautiful names of Allah, names of prophet Muhammed ( pease be upon him ) and many other subjects regarding to Tasavvuf. Mustakimzade, who a lot of Works rather to mention due tohis rich spiritual and scientific base, had showed himself by this way in his commentary as well. There other outhors, who wrote a commantary to the mentioned work of Yakhya Shirvani's. Among them Turevi Kara Celebi, Umar Fuadi, Kemaleddin Kharurizade, Shakh Veliyullah Ayintabi, Nasukhizade Shamseddin el-Khalveti. There narratedin the following work virds and collections of duas, preaching, as well as famous recitations among Sufi brotherhoods and some themes in sheikh's work by the tasavvuf-mystical point of view.en_US
dc.format.extentXIII, 158 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectMüstakimzâde Süleyman Sa’deddintr_TR
dc.subjectYahyâ Şirvânîtr_TR
dc.subjectVirdtr_TR
dc.subjectVirdü’s-Settârtr_TR
dc.subjectHizbtr_TR
dc.subjectDuatr_TR
dc.subjectZikirtr_TR
dc.subjectMustakimzade Suleyman Sadeddintr_TR
dc.subjectYakhya Shirvanien_US
dc.subjectVird (preaching)en_US
dc.subjectVirdus Settaren_US
dc.subjectKhizben_US
dc.subjectCollections of duaen_US
dc.subjectDuatr_TR
dc.subjectZikir (everyday’s recitation)en_US
dc.titleMüstakimzâde'nin Vird-i Settâr adlı eseri ve tahlilitr_TR
dc.title.alternativeThe work Virdu's-Settar of Mustakimzade and it's analysisen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tasavvuf Bilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
506008.pdf3.64 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons