Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1834
Title: Uşşâkî kültürünün günümüze yansıması "Necdet Ardıç" örneği
Other Titles: The contemporary reflection of ushshakî culture: The case of Necdet Ardıç
Authors: Kara, Mustafa
Denkçi, Serkan
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tasavvuf Bilim Dalı.
Keywords: Uşşâkî
Âdemiyet
Seyr
Nefs
Hâkîkat
Tevhid
Ülü’l-azm
İdrak
Ushshâkî
Humanity
Spiritual journey
Desire
Truth
Oneness
Great prophets
Cognizance
Issue Date: 26-Apr-2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Denkçi, S. (2018). Uşşâkî kültürünün günümüze yansıması "Necdet Ardıç" örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu tezde, Halvetî tarikatının Ahmediyye kolunun Uşşâkıyye şubesinin günümüz temsilcilerinden olan Necdet Ardıç konu edilmiştir. Tez üç ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Necdet Ardıç'ın hayatı, ikinci bölümde eserleri, üçüncü bölümde ise tasavvuf anlayışı ele alınmıştır. Tezin hazırlanması sürecinde Uşşâkî kültürünün önemli şahsiyetlerinin izi takip edilmiş, Ardıç'ın eserleri, kayıtlı sohbetleri incelenerek kendisiyle bireysel görüşmeler yapılmıştır. Böylelikle kendisi hakkında bir kanaate varılarak, sonuç bölümünde bir değerlendirme yapılmıştır. 1938 yılında Tekirdağ'da dünyaya gelen ve hâlihazırda hayatta olan Necdet Ardıç Efendi, uzun yıllar terzilik mesleği ile meşgul olması ve "Mânevî Baba"lık yönü dolayısıyla sevenleri tarafından "Terzi Baba" lakabı ile anılmaktadır. Eserleri ve görüşleri ele alındığında vahdet-i vücûd çizgisinde olduğu anlaşılan Necdet Ardıç, Osmanlı kültür mirasının taşıyıcıları Hazmi Tura ve Nusret Tura rehberliğinde tasavvufî eğitimini tamamlamış ve nihayetinde şeyhleri vasıtasıyla edindiği tasavvuf düşüncesinin sosyal ve kültürel kodlarını Cumhuriyet sonrası döneme taşıyan bir mânevî rehber olmuştur. Sayısı yüz yirmiyi bulan tasavvufla ilgili eserleri, kırk yıldır gerçekleştirdiği sesli ve görüntülü olarak kaydedilmiş sohbetleri, Uşşâkî geleneğine bağlı kalarak bazı konularda yaptığı değerlendirme ve içtihatları, şairlik yönü, tasavvuf kültürüne ait arşiviyle dikkat çeken, ehl-i sünnet çizgisinde bir şahsiyettir. Necdet Ardıç, çok önemli ve sahih bir geleneğin temsilcisi ve aktarıcısı olarak kültür hayatımıza önemli bir katkı sağlamaktadır. Ayrıca günümüzde ihmal edilen tasavvufun irfan boyutunu canlı tutmaya ve açıklamaya çalışan biri olarak da ciddi bir örneklik teşkil etmektedir.
In this thesis, Necdet Ardıç, one of the present representatives of the Ushshakiyye branch of the Ahmediyya branch of the Halveti sufi order is examined. The thesis consists of three main parts. The first part deals with Necdet Ardıç's life, the second part his works and the third part his understanding of Sufism. During the preparation of the thesis, the traces of the important figures of the Ushshakî culture were followed and Ardıç's works and recorded conversations were examined and individual interviews were held with him. In this way, a conclusion was reached and an evaluation was made about him in the conclusion part. Born in 1938 in Tekirdağ, Necdet Ardıç Efendi is known with "Tailor Father" nickname by his followers because he was involved in the tailoring profession for many years and because of his "spiritual father" behaviours. Necdet Ardıç, who is understood to be in the line of unity of being (wahdat al-wujud) when his works and views are taken into consideration, completed his sufi education under the guidance of Hazmi Tura and Nusret Tura, the bearers of the Ottoman cultural heritage. And ultimately he became a spiritual guide, carrying the social and cultural codes of the sufi thought, which he received from his sheikhs, beyond the period after the proclamation of the Republic. With his approximately one hundred and twenty works on mysticism, and his conversations recorded in audio and video for forty years, considerations and precedents he has done adhering to the tradition of Ushshakî, his poetic side and his archives of sufi culture, he is a follower of the Ahl al-Sunnah. Necdet Ardıç, as a representative and conveyer of a very important and authentic tradition, makes an important contribution to our cultural life. Also, he sets an example as someone who is trying to keep alive and explain the dimension of knowledge of Islamic Sufism that is neglected today.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1834
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
505978.pdf10.71 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons