Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1833
Title: Türkiye'de organik tarımın ekonomik analizi
Other Titles: The economic analysis of organic agriculture in Turkey
Authors: Tipi, Tolga
Özbağ, Başak Canan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı.
Keywords: Organik tarım
Domates
Fındık
Brüt kar
Tüketici
Lojistik regresyon
Organic agriculture
Tomato
Hazelnut
Gross margin
Consumer
Logistic regression
Issue Date: 13-May-2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özbağ, B. C. (2010). Türkiye'de organik tarımın ekonomik analizi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Çalışmada organik tarımın tanımı, tarihsel gelişimi, dünyada ve Türkiye'de organik tarım, organik tarıma ilişkin yasal düzenlemeler ve karşılaştırmalı olarak farklı ülkelerdeki yasal mevzuatın incelenmesi, organik tarım ürünlerinin fiyatlandırılması ve sertifikasyonu konuları detaylı olarak araştırılmış ve incelenmiştir. Organik ve konvansiyonel domates yetiştiriciliğinde brüt kar analizi Çanakkale ilinde 63 organik ve 86 konvasiyonel domates yetiştiricisi ile yapılan anketlerden elde edilen verilerden faydalanılarak yapılmıştır. Organik ve konvansiyonel fındık brüt kar analizi için ise Düzce ilinde 23 organik fındık ve 32 konvansiyonel fındık yetiştiricisi ile yapılan anketlerden elde edilen veriler kullanılmıştır.Organik tarım sektörü giderek büyümekte olan bir sektör olmasına rağmen hala dünya gıda pazarının sadece %2'sini oluşturan ve az sayıda tüketicinin ilgisini çeken bir niş pazardır. Türkiye'de ise organik ürünlerin pazar payı sadece %1'dir. Türkiye'de tüketicilerin büyük kısmı organik ürünler konusunda bilgi ve bilince sahip olmayıp, organik ürün tüketimi çok düşük düzeyde ve hatta çoğu zaman sıfırdır. Bu çalışmada Türkiye'de organik ürün tüketimi ile ilgili bilgi edinebilmek ve tüketici eğilimlerini ortaya koyabilmek amacıyla tüketicilerle yüzyüze yapılan anketlerden elde edilen verilerden yola çıkarak tüketicilerin sosyo-demografik özellikleri özetlenmiş ve daha sonra bu sosyo-demografik özelliklerin organik ürün tüketimi üzerinde etkisinin incelenmesi amacıyla lojistik regresyon yapılmış ve elde edilen sonuçlar değerlendirilmiştir.
In this study, the definition of organic agriculture, the development of organic agriculture throughout history, organic agriculture in the world and in Turkey, regulations regarding organic agriculture and the comparative investigation of the legal framework in different countries, the pricing and certification of organic products has been investigated and given in detail. The gross margin analysis of organic and conventional tomato production has been completed by using the data obtained from the surverys conducted with the 63 organic and 86 conventional tomato producers in Çanakkale. The data obtained from 23 organic and 32 conventional hazelnut producers in Düzce Province are used for the gross margin analysis of hazelnut.Even though the organic products sector is growing rapidly, it is still a niche market that only has a 2% market share in the world food market and can only attract the attention of a small number of counsumers. In Turkey the market share of organic products is only 1%. The consumers in Turkey mostly are not aware of the organic products and do not have enough information, and thus the consumption of organic products is very low and most of the time it is zero. In this study; in order to be able to gather information about the level of consumption and to determine the general tendency of the customers, the socio-demographic characteristics of the consumers are summarized and then in order to determine the effect of the socio-demographic characteristics on the consumption of organic products, a logistic regression analysis has been completed by using the data obtained from the surveys conducted with the consumers.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1833
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
259696.pdf726.16 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons