Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1817
Title: Bursa koşullarında yetiştirilen ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.) çeşit ve hatlarının stabilite parametrelerinin saptanması üzerine bir araştırma
Other Titles: A research on determination of stability parameters of bread wheat (Triticum aestivum L.) cultivars and lines grown in Bursa province
Authors: Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi.
Yağdı, Köksal
Keywords: Ekmeklik buğday
Adaptasyon ve stabilite parametreleri
Bread wheat
Adaptation and stability parameters
Issue Date: 2002
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yağdı, K. (2002). "Bursa koşullarında yetiştirilen ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.) çeşit ve hatlarının stabilite parametrelerinin saptanması üzerine bir araştırma". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 16(2), 51-57.
Abstract: Bu araştırma Bursa koşullarında kombinasyon ıslahı uygulaması ile geliştirilen ileri ekmeklik buğday hatları ile yörede ekimi yapılan çeşitlerin çevresel adaptasyon ve stabilitelerinin saptanması amacıyla yürütülmüştür. Adaptasyon ve stabilite parametreleri olarak; doğrusal regresyon katsayısı (b), regresyondan sapma (S2 d) ve belirtme katsayısı (r2 ) değerleri ele alınmıştır. Araştırma sonucunda, saptanan tüm parametreler birlikte ele alındığında, 5-43 ve 4-83 no’lu hatlar ile Saraybosna çeşidinin stabil genotipler olduğu sonucuna varılmıştır.
This research was conducted in order to determine environmental adaptation and stability parameters of bread wheat lines developed by combination breeding method and cultivars grown in region. Linear regression coefficient (b), deviation from regression (S2 d) and cofficient of determination (r2 ) were taken as the parameters of adaptation and stability. At the results of this study, all determined parameters were taken together and they were consired that the lines of 5-43; 4-83 and cultivar of Saraybosna are stabil genotypes.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/153947
http://hdl.handle.net/11452/1817
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2002 Cilt 16 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16_1_5.pdf197.41 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons