Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/1816
Başlık: Diesel motorlarda biodiesel kullanımının teknik ve ekonomik olarak incelenmesi
Diğer Başlıklar: Tecnological and economical investigation of usage of biodiesel as an alternative fuel
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu/Tarım Alet ve Makina Programı.
Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarım Makinaları Bölümü.
Ulusoy, Yahya
Alibaş, Kamil
Anahtar kelimeler: Biodiesel
Alternatif yakıtlar
Aternative fuels
Yayın Tarihi: 2002
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Ulusoy, Y. ve Alibaş, K. (2002). "Diesel motorlarda biodiesel kullanımının teknik ve ekonomik olarak incelenmesi". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi,16(2), 37-50.
Özet: Dünyadaki teknolojik gelişmenin paralelinde hızla artan enerji ihtiyacı nedeniyle, enerjiyi yoğun olarak kullanan sektörler, araştırmageliştirme faaliyetlerini, alternatif enerji kaynaklarının geliştirilmesi üzerinde yoğunlaştırmışlardır. Alternatif enerji kaynağı arayışlarında, otomotiv sektörü önemli bir yer tutmaktadır. Bu çalışmada, biodiesel’in alternatif diesel yakıtı olarak kullanım olanakları; bu konuda yapılan çalışmalar ve diğer ülkelerdeki uygulamaları açısından incelenmiş ve oluşturulan biodiesel üretim düzeneğiyle yapılan deneysel çalışmalar ile literatür sonuçları irdelenmiştir. Bunun yanı sıra yurdumuzda biodiesel kullanımının ön ekonomik analizi yapılmıştır.
Increasing rapidly energy requirements parallel to technological development in the world, researc-development activities force to study on alternative energy researches. Automotive sectors take an important role in alternative energy research. In this study, the usage of biodiesel as an alternative fuel, previous works on this subject and experiences in other countries were investigated. The literatur and experimental results have been compared with experimental-setup. In addition, pre economical analaysis has been made for Turkey.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/153946
http://hdl.handle.net/11452/1816
ISSN: 2651-4044
Koleksiyonlarda Görünür:2002 Cilt 16 Sayı 1

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
16_1_4.pdf243.94 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons