Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1810
Title: Multiple myelom ve hodgkin/nonhodgkin lenfomalı olgularda düşük doz etoposid ve GCSF ile kök hücre mobilizasyonunun retrospektif değerlendirilmesi
Other Titles: Retrospective evaluation of stem cell mobilization with low dose etoposid and GCSF in multiple myeloma and hodgkin/nonhodgkin lymphoma
Authors: Özkalemkaş, Fahir
Mercan, Filiz
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Etoposid
GCSF
Mobilizasyon
Multiple miyelom
Lenfoma
Etoposide
GCSF
Mobilization
Multiple myeloma
Lymphoma
Issue Date: 2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Mercan, F. (2018). Multiple myelom ve hodgkin/nonhodgkin lenfomalı olgularda düşük doz etoposid ve GCSF ile kök hücre mobilizasyonunun retrospektif değerlendirilmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Kırk sekiz multiple miyelom ve lenfoma tanılı olgunun alındığı bu çalışmadaki amacımız düşük doz etoposid (375 mcg/m²) ve GCSF'nin (granülosit koloni stimulan faktör) multiple miyelom (MM) ve refrakter Hodgkin (HL) ve Nonhodgkin lenfomalı (NHL) olgularda kök hücre mobilizasyonu üzerindeki etkinlik ve toksisitesini retrospektif olarak ortaya koymaktır. Hastaların yaş, cinsiyet, tanıları, tanı, mobilizasyon ve otolog hematopoetik kök hücre nakil tarihleri, daha önce aldığı kemoterapi rejimleri ve sayıları, lenalidomid ve radyoterapi alma öyküleri, önceki mobilizasyon ve otolog hematopoetik kök hücre nakil hikayeleri, mobilizasyon anı hastalık durumu (aktif hastalık, remisyon), pleriksafor kullanımı, mobilizasyon anı lökosit ve trombosit sayıları, 1. gün ve toplam perifer CD34+ hücre miktarı, toplanan CD34+ ve infüze edilen CD34+ hücre miktarı, aferez sayıları, hücre toplama günleri, nötrofil ve trombosit engraftman günleri, eritrosit süspansiyonu ve trombosit süspansiyonu replasman ihtiyaçları, febril nötropeni ile komplike olma durumları, kemik iliği tutulum yüzdeleri ve kemik iliği sellülariteleri retrospektif olarak tarandı. Hastaların median yaşı 56.5 (25-68) ve erkek/kadın oranı 2.2 idi. Otuz dördü MM, 8'i HL ve 6'sı NHL tanısına sahip idi. Otuz beş hasta iyi mobilize olan ve 13 hasta kötü mobilize olan grup olarak değerlendirildi. Başarılı mobilizasyon oranının %95 olduğu belirlendi (46/48 hasta). Univaryant analizde kötü mobilizasyonun aktif hastalık durumu, otolog hematopoetik kök hücre nakli hikayesi ve düşük perifer CD34+ hücre miktarı ile ilişkili olduğu görüldü. Multivaryant analiz sonucunda 1. gün perifer CD34 hücre miktarının düşüklüğü ( HR;0.00 %95 CI 0.00-0.660) ve otolog hematopoetik kök hücre nakli hikayesinin (HR;1.206 %95 CI 1.009-1.442) kötü mobilizasyon için bağımsız risk faktörü olduğu saptandı. Düşük febril nötropeni oranı (%18.8) ve kabul edilebilir eritrosit transfüzyon oranı (%16.7) ile güvenli bir mobilizasyon rejimi olduğu görüldü. Sonuç olarak; düşük doz etoposid (375 mcg/m²) ve GCSF yoğun tedavi almış MM ve refrakter lenfomalı olgularda tolere edilebilir toksisitesi ile etkili bir mobilizasyon ajanıdır. Bu rejimin mobilizasyon başarısızlığı üzerinde etkili faktörlerin de üstesinden gelebileceği düşünülmektedir.
Forty-eight patients with multiple myeloma and lymphoma were included in this study to evaluate the efficacy and toxicity of low dose etoposide (375mg/m²) and GCSF (granulocyte colony stimulating factor) retrospectively. Age, gender, diagnosis, date of diagnosis, mobilization and transplantation, previous chemotherapy regimens and numbers, history of lenalidomide and radiotherapy, previous mobilization and autologous transplantation history, disease status (active disease, remission), pleriksafor use, mobilization leukocyte and platelet counts, first day and total peripheral CD34+ cell counts, collected and infused CD34+ cell counts, number of apheresis, cell collection days, neutrophil and platelet engraftment days, erythrocyte suspension and thrombocyte suspension replacement needs, ratio of febrile neutropenia, bone marrow involvement and bone marrow cellularity were screened retrospectively. The median age of the patients was 56.5 (25-68) and the male / female ratio was 2.2. Thirty four of them had MM, 8 had HL and 6 had NHL. Thirty-five patients were good mobilizier and 13 patients were poor mobilizier. The rate of successful mobilization was found to be 95% (46/48 patients). In univariate analysis, poor mobilization was associated with active disease status, autologous stem cell transplantation, and low peripheral CD34+ cell count. Multivariate analysis showed that the level of peripheral CD34 cells on the first day (HR; 0.00% 95 CI 0.00-0.660) and history of autologous stem cell transplantation (HR; 1.206 95% CI 1.009-1.442) were independent risk factors for poor mobilization. This regimen was safe with a low rate of febrile neutropenia (18.8%) and acceptable rates of erythrocyte transfusions (16.7%). As a result; low dose etoposide (375 mcg/m²) and GCSF is an effective mobilization agent with tolerable toxicity in patients with MM and refractory lymphoma. It is thought that this regime can overcome the factors affecting mobilization failure.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1810
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
524719.pdf1.41 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons