Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18014
Title: Kobi’lerin rekabet gücünü artırmada Ar-Ge faaliyetleri: Bursa analizi
Other Titles: Increasing the competitiveness of SMEs in the R & D activities: Bursa analysis
Authors: Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Ekonometri Bölümü.
Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye Bölümü.
Çınar, Mehmet
Güzel, Simla
Giray, Filiz
Yüce, Mehmet
Keywords: Kobi
Kobi’lerde rekabet
Kobi’lerde Ar-Ge faaliyetleri
İnovasyon
SMEs
Competiveness in SEMs
R&D activities in SMEs
Innovation
Issue Date: 2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çınar, M. vd. (2014). "KOBİ’lerin rekabet gücünü artırmada AR-GE faaliyetleri: Bursa analizi". Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 33(1), 95-118.
Abstract: Günümüzde girişimcilerin rekabetini artırmak, ülkeler için makroekonomik politikaları etkileyen önemli bir konudur. Hemen hemen tüm ülkelerde önemli bir yere sahip olan Kobi’ler için ise çok daha önem arz etmektedir. Araştırma – Geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri, hem makro hem mikro düzeyde, verimlilik artışı ve rekabetin temel gücü olarak tanımlanmaktadırlar. Bu çalışmanın amacı işletmelerin rekabet gücünü artırmada temel araçlardan biri olan Ar-Ge faaliyetlerinin Kobi’lerdeki gelişimini Türkiye örneği olarak Bursa ampirik çalışması ile belirlemektir. Bursa’daki Kobi’lere 52 sorudan oluşan bir anket formu uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar genel olarak incelendiğinde firmaların satış, kar ve yatırımlarında meydana gelen artışlar, firmalar üzerinde olumlu etkiler yaratmaktadır. Bunu gerçekleştirmenin yolu da Ar-Ge faaliyetlerinden geçmektedir. Diğer bir ifade ile firmalar Ar-Ge faaliyetlerinin kendilerine rekabet üstünlüğü sağlayacağını düşünmektedirler.
Nowadays, raising competiveness of enterprises has been crucial subject influencing macroeconomic policies for countries. Nearly, in all countries, these activities are showed more important case for small and medium-sized (SMEs) enterprises. Research and development activity has been recognized as a fundamental power for productivity growth and competitive at both the macro- and microeconomic levels. This paper is aimed to determine the improvement of small and medium-sized enterprises which are the one of the main tools helping raise competiviness of firms with Bursa ampiricial study as a sample for Turkey. It is presented suggestions based on finding of survey in the study. It would apply the form of survey including 52 questions for SEMs. Analyzing the results obtained, in general, firms' sales, profits and the increase in investments is creating a positive impact on the firms. The way to accomplish this is through R & D activities. In other words, firms with R & D activities they believe that their competitive advantage.
URI: http://www.uludag.edu.tr/dosyalar/iibfdergi/genel-dokuman/2014_1/ASL05.pdf
http://hdl.handle.net/11452/18014
ISSN: 1301-3386
Appears in Collections:2014 Cilt 33 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
33_1_5.pdf400.79 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons