Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/17944
Title: Sosyal güvenlik reformu sonrası tüketici olarak hastaların hastane seçimi: pazarlama açısından bir alan araştırması
Authors: Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme Bölümü.
Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Ekonometri Bölümü.
Özdemir, Erkan
Kılıç, Serkan
Aydın, Z. Berna
Keywords: Pazarlama
Tüketici davranışları
Hastane seçimi
Sosyal güvenlik reformu
Sağlık hizmetleri
Marketing
Consumer behaviors
Hospital choice
Social security reform
Health services
Issue Date: 2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özdemir, E. vd. (2010). "Sosyal güvenlik reformu sonrası tüketici olarak hastaların hastane seçimi: pazarlama açısından bir alan araştırması". Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 29(1), 1-27.
Abstract: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, diğer bir ifadeyle Sosyal Güvenlik Reformu, 1 Ekim 2008’de Türkiye’de yürürlüğe girmiştir. Bu reformun en önemli sonuçlarından biri, tüketici olarak hastaların kurumla (Sosyal Güvenlik Kurumu - SGK) sözleşmeli diledikleri hastanelerden sağlık hizmeti alabilmesidir. Bu ise tüketicilere hastane seçimi konusunda özgürlük vermektedir. Bu çalışmanın amacı, Sosyal Güvenlik Reformu sonrasında hastaların hastane seçiminde hangi demografik değişkenlerin ilişkili olduğunu araştırmaktır. Bu çalışmada elde edilen veriler Bursa’daki (Türkiye) üç hastanede (özel, devlet ve üniversite hastanesi) ayakta tedavi gören 569 hastayla kişisel görüşme yöntemi ile toplanmıştır. Hastaların demografik özellikleri ile hastane seçimi arasındaki ilişkiler ki-kare testi ile incelenmiştir. Araştırma sonuçları, hastaların hastane seçimlerinin yaş, eğitim, gelir ve medeni durum ile ilişkili olduğunu göstermektedir.
No. 5510 of the Social Insurances and General Health Insurance Law, in other words, Social Security reform has entered into force October 1, 2008 in Turkey. One of the most important results of this reform, patients as consumers was able to get health services from any hospital which contracted with the institution (Social Security Institution - SSI). This also gives consumers the freedom in choosing hospital. The purpose of this study is to investigate which demographic variables are related with patients’ choice of hospital after the social security reform. In this study, the obtained data were collected by conducting personal interviews with 569 outpatients at three hospitals (a private hospital, state hospital and university hospital) in Bursa, Turkey. The relationships between patients’ choice of hospital and patients’ demographic characteristics were examined by chisquare test. The survey results indicate that patients’ choice of hospital has a relationship with age, education, income and marital status.
URI: http://www.uludag.edu.tr/dosyalar/iibfdergi/genel-dokuman/2010_1/ASL01.pdf
http://hdl.handle.net/11452/17944
ISSN: 1301-3386
Appears in Collections:2010 Cilt 29 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
29_1_1.pdf369.08 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons