Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1794
Title: Televizyonun ergenin din algısı ve ahlaki tutumu üzerindeki etkisi (Muş ili örneği)
Other Titles: The effect of television on perception of religion and moral attitudes of adolescent
Authors: Hökelekli, Hayati
Açar, Rabia Sümeyye
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Din Psikolojisi Bilim Dalı.
Keywords: Televizyon
Ergenlik
Din algısı
Ahlaki tutum
Television
Adolescent
Perception of religion
Moral attitudes
Issue Date: 16-Dec-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Açar, R. S. (2016). Televizyonun ergenin din algısı ve ahlaki tutumu üzerindeki etkisi (Muş ili örneği). Yayınlanmamış yüksek lisasn tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Günümüzde en kolay ulaşılabilen, en yaygın kullanılan ve en etkili görsel ve işitsel kitle iletişim araçlarından olan 'Televizyon' ve 'Sinema', yaşam tarzımızı belirleyen, algılarımızı yönlendiren, tutum, değer ve davranışlarımızı etkileyen önemli bir güç; temel bir toplumsallaşma aracı ve yaşamımızın önemli bir parçası haline gelmiştir. Olduğu her yerde ve izleyen herkes de az ya da çok etki bırakan bu 'güç' en çok çocuklar ve gençler üzerinde tesir bırakmaktadır. Genelde toplumun özelde ise bireyin ahlaki gelişimi ve dini algısını biçimlendiren görsel medya, dini ilgi ve merakı yüksek olan ve dini şüphe ve sorgulamalardan kaçınmayan ergenler için daha önemli bir konuma sahiptir. Çalışmamız kavramsal teorik temellendirme ve alan araştırması olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci bölümde ergenlik dönemi dini gelişim özellikleri, görsel medya ve görsel medyanın etkileri ele alınmıştır. İkinci bölümde ise konu ile ilgili hazırlanan anket ile Muş ilindeki 8 farklı liseden 753 öğrenci ile yapılan alan araştırmasında görsel medyanın ergenin din algısında ve ahlaki gelişiminde duygu, düşünce ve davranışlarını nasıl etkilediği, demografik özelliklerle incelenerek, tespit edilmeye çalışılmıştır. Sonuçlara göre; görsel medya ergenleri fizyolojik, psikolojik ve sosyolojik açıdan etkilemekte, olumlu bazı etkileri olmakla birlikte olumsuz birçok etkisi bulunmaktadır. Bu olumsuz etkileri gidermek için ailelerin, eğitimcilerin ve medya sektöründe çalışanların birlik olup hareket etmeleri elzemdir.
Television and cinema, one of easily reached, commonly used and the most effective audio and visual mass media, an important power which determines our way of life, directs our perception, influence our attitudes, values and behaviour; have become a basic socialization tool and an important part of our life. This power which makes more or less impression on everywhere and on anyone who watches, mostly makes impression on children and teenagers. Visual media which generally forms moral development and religious perception of community while particularly it forms them for person, has more important place for teenagers who has religious interest and curiousity in high level and no avoidance of doubt and questioning religion. Our research consists of two parts which are conceptual theoretical justification and field study. In first part, religious development features during adolescence, visual media and impact of visual media are handled. In the second part, how visual media affect emotion, opinion and attitudes on religion perception and moral development of adolescent try to be identified with examination the demographic characteristics by survey about subject which consists of field study with 753 students from 8 different high school in Muş. According to results, visual media affects adolescent aspects of physiological, psychological and sociological. Not only positive effects but also negative effects it has. Families, aducators and employees in media sector should collaborate to overcome these negative effects.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1794
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
459877.pdf1.99 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons