Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/17905
Title: Sosyal sermayenin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi: ekonometrik bir analiz
Other Titles: Impact of social capital on economic growth: an econometrics analysis
Authors: Yapraklı, Sevda
Keywords: Sosyal sermaye
Güven
Sivil katılım
Ekonomik büyüme
Social capital
MRV modeli
Civic participation
Trust
MRV model
Economic growth
Issue Date: 2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yapraklı, S. (2005). ''Sosyal sermayenin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi: ekonometrik bir analiz''. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 24(2), 83-99.
Abstract: Bu çalışmada, sosyal sermayenin (güven düzeyi ve işgücü birliklerine üyelik) ekonomik büyüme üzerindeki etkisi, 1990 ve 2000 yılları itibariyle yatay kesit veriler kullanılarak, 28 gelişmiş ve gelişmekte olan ülke örnekleminde incelenmektedir. Analiz sonuçları, sosyal sermaye ile ekonomik büyüme arasında pozitif ilişki olduğunu ortaya koymaktadır. Diğer taraftan analiz sonuçları, sosyal sermaye göstergelerinden güven düzeyi değişkeninin, ekonomik büyüme üzerinde işgücü birliklerine üyelik değişkeninden daha etkin olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte sosyal sermayenin ekonomik büyümeye katkısının fiziki ve beşeri sermayeye göre daha düşük oranda olduğu ve gelişmiş ülkelerde sosyal sermayenin ekonomik büyümeye katkısının daha fazla olduğu gözlenmiştir.
In this study, impact of social capital (trust level and membership to labour unions) on the economic growth is investigated in the sample of twenty-eight developed and developing countries by using cross-country data in 1990 and 2000. The results indicate that there are positive relationship between social capital and economic growth. On the other hand, analyses results indicate that trust level variable which one of the indicators social capital is effectively than membership to labour unions variable on the economic growth. However, it is observed that the contribution of social capital to the economic growth is less than that of physical and human capital and is further in developed countries.
URI: http://hdl.handle.net/11452/17905
ISSN: 1301-3386
Appears in Collections:2005 Cilt 24 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
24_2_5.pdf239.45 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons