Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/17897
Title: Ermeni kimliğinden ermeni sorununa geçiş sürecinde rol oynayan içsel ve dışsal faktörler
Other Titles: Internal and external factors affecting transition process from armenian identy to armenian question
Authors: Uludağ Üniversitesi/İktisat İdare Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler Bölümü.
Ayhan, Veysel
Keywords: Ermeni kilisesi
Osmanlı İmparatorluğu
Ulusal kimlik, Türk-Ermeni ilişkileri
Armenian church
Armenian question
Ottoman empire
National identity, Turkish-armenian relations
Issue Date: 2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ayhan, V. (2005). ''Ermeni kimliğinden ermeni sorununa geçiş sürecinde rol oynayan içsel ve dışsal faktörler''. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 24(1), 45-81.
Abstract: Ermeni kimliğinin oluşumunda rol oynayan içsel ve dışsal faktörleri göz önünde bulundurarak Türk-Ermeni ilişkilerinin zeminini tarihi, kültürel ve politik olarak irdelemek Türk-Ermeni ilişkilerinin anlaşılmasında ve geleceğe yeni bir projeksiyon tutmada oldukça önemlidir. Nitekim, tarihsel süreç içerisinde Ermenilerin siyasal, dinsel ve kültürel olarak varlıklarını sürdürmesinde ilk dönem İran ve Bizans’ın sonraları Çarlık Rusyası ve İngiltere’nin aksine hem Selçuklular hem de Osmanlı İmparatorluğu idaresi altında dini, kültürel ve ticari faaliyetlerini sürdürmelerine müsaade edilmiş olması oldukça önemli bir rol oynamıştır. Ancak, 1800’lerin ikinci yarısından itibaren Türk-Ermeni ilişkilerinde yaşanan iyi münasebetlerin yerini çatışmalı bir sürece bıraktığı da bilinmektedir. Şüphesiz bu sürecin ortaya çıkmasında uluslararası ve bölgesel dinamiklerin bir etkisi olmuş olmakla birlikte, Osmanlı idaresi altında uzunca bir dönem birlikte yaşayan toplulukların hem içsel hem de dışsal faktörlerin etkisiyle ayrılıkçı bir program yürütmeye kalkışmaları da önemli bir rol oynamıştır. Bu bağlamda çalışmanın birinci kısmını oluşturan Ermeni kimliğinin inşa edilmesi sürecinin incelenmesinde, Ermenilerin bazı ulusal diyebileceğimiz karakteristik politika refleksleri ve bu reflekslerin onların politikalarına nasıl yansıdığı sorusuna cevap aranmaktadır. Ermeni kimliğinden Ermeni sorununa geçiş sürecinde ise Osmanlı Ermeni azınlığının nasıl uluslararası bir sorunun tarafı haline geldiği sorusuna cevap aranmaktadır.
Examining historical, cultural and political aspects of Turkish-Armenian relations with regard to internal and external factors playing an important role in the formation of Armenian identity is very essential to understand Turkish-Armenian relations. Unlike Iran, Byzantium, Russia and England the toleration given by Seljuks and Ottomans on the religious, cultural and economic activities of Armenians was a considerable factor in the ongoing political, religious and cultural existence of Armenians. However, after the mid 1800’s it’s known that TurkishArmenian relations started to worsen. In addition to fact that international and regional dynamics had a role in this process the communities living long period under Ottoman rule attempted to initiate separatist activities through effective means of internal end external factors.
Description: Bu makale ASAM Ermeni Araştırmaları Enstitüsü tarafından düzenlenen 2004 Türkiye Ermeni Araştırmaları Makale Yarışması’nda Mansiyon Ödülü kazanmıştır.
URI: http://www.uludag.edu.tr/dosyalar/iibfdergi/genel-dokuman/2005_1/AS04.pdf
http://hdl.handle.net/11452/17897
ISSN: 1301-3386
Appears in Collections:2005 Cilt 24 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
24_1_4.pdf365.97 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons