Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/1783
Başlık: Ylidenmalononitrillerin domino Knoevenagel-Diels-Alder reaksiyonlarının araştırılması
Diğer Başlıklar: An investigation of Knoevenagel-Diels-Alder domino reactions of ylidenemalononitriles
Yazarlar: Coşkun, Nejdet
Özden, Aydan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Organokataliz
Kondenzasyon
Organocatalysis
Condensation
Ylidenmalonitril dimerizasyonu
Moleküliçi Michael katılması
Ylidenemalononitrile dimmerization
Intramolecular Michael addition
Yayın Tarihi: 2014
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Özden, A. (2014). Ylidenmalononitrillerin domino Knoevenagel-Diels-Alder reaksiyonlarının araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Karbonil bileşiklerinin malononitril ile MeOH/H2O sisteminde, oda sıcaklığında pirolidin katalizli domino reaksiyon ürünleri olan 3 ve 4 bileşikleri iyi verimlerle izole edilmiştir. Siklik ketonlar ile nitril grubuna metanol katılması ile oluşan 3 bileşikleri elde edilirken, asiklik keton olan aseton ile moleküliçi halkalaşma sonucu oluşan 4 bileşikleri elde edilmiştir. Metil vinil ketonun kullanılmasıyla yeni bir mekanistik yolla 10-amino-9-metoksi-2,7-dimetil-8-azatrisiklo[5.2.2.02,6]undeka-8,10-dien-1,11-dikarbonitril 8 bileşiği ele edilirken, mezitil oksite karşılık gelen bileşik 3-amino-5-hidroksi-1,8,8-trimetil-6-aza-bisiklo[2.2.2]okta-2,5-dien-2,4-dikarbonitril 7 yapısıdır. Pirolidin (%10 mol) ve karbonat kullanımını içeren basit one-pot prosedürü, yeni yapılar ve eski elde edilen yapıların daha iyi verimlerle oda koşullarında izole edilmesini sağlamıştır.
Pyrrolidine catalyzed reaction of a series of carbonyl compounds with malononitrile in MeOH/H2O system at room temperature provided domino reaction products 3 and 4 in moderate yields. Acetone was shown to undergo methanol assisted intramolecular cyclization to give compounds 4 while cyclic ketones undergo methanol addition to nitrile group to give compounds 3. The product from the reaction of mesityl oxide is the corresponding 3-amino-5-hidroxy-1,8,8-trimethyl-6-aza-bicyclo[2.2.2]octa-2,5-diene-2,4-dicarbonitrile 7 while the use of methyl vinyl ketone opened a new way in the construction of 10-amino-9-methoxy-2,7-dimethyl-8-azatricyclo[5.2.2.02,6]undeca-8,10-diene-1,11-dicarbonitrile 8 under the above reaction conditions. A simple one-pot procedure involving the use of pyrrolidine (10 mol%) and carbonate ion at room temperature provided better yields for the above and some more new structures.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1783
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
373840.pdf2.8 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons