Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1774
Title: TMS 12 gelir vergileri standardına göre ertelenen vergi uygulaması ve Türk Vergi Mevzuatı ile etkileşiminin incelenmesi
Other Titles: Deferred taxation in accordance with IAS 12 income taxes and analysing of interaction with Turkish Tax Legislation
Authors: Çetinkaya, Özhan
Özkan, Dilşad Esra
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı/Mali Hukuk Bilim Dalı.
Keywords: Gelir vergileri
Sürekli fark-geçici fark
Ertelenen vergi varlığı
Ertelenen vergi yükümlülüğü
Vergiye esas değer
Income taxes
Permanent difference-temporary difference
Deferred tax assets
Deferred tax liabilities
Tax based value
Issue Date: 7-Oct-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özkan, D. E. (2016). TMS 12 gelir vergileri standardına göre ertelenen vergi uygulaması ve Türk Vergi Mevzuatı ile etkileşiminin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, TMS-12 Gelir Vergileri Standardının temelini oluşturan "ertelenen vergi" müessesesinin Türk Vergi Mevzuatı ve diğer ilgili düzenlemeler ile etkileşimi incelenmiştir. Türk Vergi Mevzuatı ile Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartlarının finansal raporlamaya ilişkin olarak getirdikleri farklı düzenlenmelerin neden olduğu ayrışmalar "ertelenen vergi" üzerinden araştırılmış, bu farkların finansal raporlar üzerinde yarattığı etkinin önemi açıklanmış ve bu ayrışmanın en aza indirilmesi amacıyla düzenlemelerden kaynaklanan farklılıklar karşılaştırmalı örnekler üzerinden sunulmuştur. Sonuç olarak ertelenen vergi müessesesinin doğru bir finansal raporlamanın ayrılmaz bir parçası olduğu ve kanun koyucunun bu uygulamalara paralel düzenlemeler getirmesinin kaçınılmaz olduğu görülmüştür.
In this study, we examined the interactions of "deferred tax" which is the basis of IAS 12 with Turkish Tax Legislation and other relevant regulations. The divisions, caused by different regulations regarding financial reporting by Turkish Tax Legislation and Turkish Accounting and Financial Reporting Standards, are investigated on the basis of "deferred tax", the importance of the impact of these differences on the financial reports are explained and, the divisions are presented on the comparative examples to minimize them. We conclude that the "deferred tax" is an integral part of an accurate financial reporting and the legislator should make some regulations similar to the standard applications.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1774
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
446802.pdf4.05 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons