Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1759
Title: Kuruluşundan Emevîler Devleti'nin yıkılışına kadar Kayrevan
Other Titles: From it's foundation the city of Qayrawan until the collapse of the Umayyad dynasty
Authors: Apak, Adem
Keskin, Esra
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı/İslam Tarihi Bilim Dalı.
Keywords: İslam tarihi
Kayrevan
Kuzey Afrika
Emeviler
Şehir tarihi
History of islam
Qayrawan
North Africa
Umayyads
History of city
Issue Date: 29-Jun-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Keskin, E. (2015). Kuruluşundan Emevîler Devleti'nin yıkılışına kadar Kayrevan. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Çalışma giriş ve iki bölümden oluşmaktadır. Tezin amacı Emeviler döneminde Kayrevan şehrinin medeniyet tarihindeki yerini ortaya koymaktır. Çalışmanın giriş bölümünde kaynak ve araştırmalar, Kuzey Afrika ve Kayrevan'ın coğrafî konumu, mimarî özellikleri genel hatlarıyla anlatılmıştır. Birinci bölümde Kayrevan şehrinin kurulduğu döneme kadar Kuzey Afrika fetihlerinden bahsedilmiştir. Kayrevan şehrinin kuruluşundan sonraki kısımda ise valiler merkezli bir anlatım benimsenmiştir. Bu bölüm tamamıyla siyasî tarih formatıyla aktarılmıştır. Araştırmanın ikinci bölümü ilmî ve sosyo-kültürel hayata hasredilmiştir. Bu başlık altında daha çok ilmî hayattan bahsedilmektedir. Ardından ele alınan sosyal ve kültürel hayat çoğunlukla siyasî ve ilmî tarih kaynaklarından tespit edilen bilgilere dayalı olarak takdim edilmiştir. Sonuç kısmında çalışmanın tamamı bölümler halinde değerlendirilmiştir. Kayrevan'ın haritaları da son kısımda ekler başlığıyla sunulmuştur.
The study is composed of an introduction and two chapters. The aim of the thesis is to present the position of Qayrawan in the history of civilization during the period of Umayyad Dynasty. In the introduction, the sources and researchs, the geographical position and architectural characteristics of Qayrawan and North Africa are generally explained. The first chapter mentions are conquests of North Africa until the foundation of Qayrawan. İt's perferred a narration based on Governer's acts after the foundation period of the city. This chapter is utterly narrated in the from of political history. The second chapter consists scientific and socio-cultural life. İt's mostly mentioned about scientific life under this title. And then, the socio cultural life discussed is largely presented in the light of information which was determined through the history sources of political and scientific. In the Conclusion, the whole study is commented as chapters. Besides, the plans and maps of Qayrawan are added in the title of appendix.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1759
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
427372.pdf1.5 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons