Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1746
Title: Farklı üretim sistemlerinden elde edilen çekirdeksiz kuru zeytin posasının yem değeri ve hayvan beslemede kullanım olanaklarının belirlenmesi
Other Titles: Identifying the animal feed value using of destoned dry olive pulp obtained from different production processes and possibility of using it in animal feeding
Authors: Ak, İbrahim
Yavuz, Merve Tuba
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Zootekni Anabilim Dalı.
Keywords: Çekirdeksiz kuru zeytin posası
İn situ yöntem
Kuzu besisi
Besi performansı
Destoned dry olive pulp
İn situ method
Lamb breeding
Breeding performance
Issue Date: 31-Oct-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yavuz, M. T. (2016). Farklı üretim sistemlerinden elde edilen çekirdeksiz kuru zeytin posasının yem değeri ve hayvan beslemede kullanım olanaklarının belirlenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırma; farklı üretim sistemlerinden elde edilen Çekirdeksiz Kuru Zeytin Posalarının (ÇKZP) yem değerinin saptanması ve kuzularda besi performansı üzerine etkilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada; ÇKZP'lerin yem değerinin belirlenmesinde in situ (naylon kese) yöntem uygulanmıştır. 2 (2F), 3 (3F) ve 2+3 (2+3F) Fazlı yöntemle üretilmiş ÇKZP'lerin rumende kuru madde (KM), organik madde (OM), ham protein (HP), asit deterjanda çözünmeyen lif (ADF) ve nötr deterjanda çözünmeyen lif (NDF) parçalanabilirlikleri ve parçalanabilirlik parametreleri belirlenmiştir. Kuzu besi denemesi; her grupta benzer özellikte 12 baş kuzu bulunacak şekilde 3 gruba ayrılmış 36 kuzu ile gerçekleştirilmiştir. Gruplara %0 (Kontrol) %10 ve %20 oranında 2+3F ÇKZP içeren izokalorik ve izonitrojenik kuzu besi yemleri verilmiş ve besi 42 gün sürmüştür. Araştırma sonucunda, 2F ve 2+3F ÇKZP`lerin besin madde parçalanabilirlikleri 3F ÇKZP`ne oranla daha yüksek bulunmuştur. Tüm inkübasyon sürelerinde KM, OM, NDF ve ADF parç alanabilirliğ i, HP parç alanabilirliğ inden daha yüksek bulunmuştur. Besi denemesi sonunda, kuzu besi yemlerine %10 ve %20 ÇKZP ilavesinin besi performansı üzerine önemli bir etkisi gözlenmemiş, rasyona ÇKZP katılması beside yem maliyetini %5.5-%12.5 düşürmüştür. Sonuç olarak, kuzu besi rasyonlarına %20 düzeyine kadar ÇKZP katılabileceği ve ÇKZP'nin pirinç kepeği yerine alternatif bir yem kaynağı olarak önerilebileceği sonucuna varılmıştır.
This research has been conducted in order to determine the animal feed value of Destoned Dry Olive Paste (DDOP) and to identify its effects on breeding performance in lambs. In the research; in situ (nylon bag) method was used for determining the animal feed value of DDOP. The degradability and the degradability parameters of DDOP produced in 2 phases (2F), 3 phases (3P), and 2+3 (2+3P ) as dry substance (KM), organic substance (OM), crude protein (MP), fibre not dissolving in acid detergent (ADF), fibre not dissolving in neutral detergent (NDF) in rumen were detected. Lamb feeding experiment was conducted with 36 lambs which were divided into 3 groups composed of 12 individuals carrying similar characteristics. The groups were fed on isocaloric and isonitrogenic lamb breeding meals containing %0 (Control) %10 and %20 2+3F DDOP and the experiment continued for 42 days. As a result of the research, the degradability of 2F and 2+3F DDOPs has been found to be higher compared to 3F DDOPs' degradability. In all incubation periods, the degradability of KM, OM, NDF, and ADF was detected to be higher than the HP degradability. At the end of the breeding experiment, it was detected that adding %10 and %20 did not have a considerable effect on breeding performance. Adding DDOP to ration decreased the lamb breeding cost %5.5 - %12.5. Consequently, it was concluded that DDOP can be added to lamb breeding ration up to %20 percent and it can be suggested as an alternative feed source instead of rice bran.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1746
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
455518.pdf4.71 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons