Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1720
Title: Yüksek mahkeme kararları çerçevesinde vergi tebligatı ve karşılaşılan sorunlar
Other Titles: Financial notification and problems in the framework of high court decisions
Authors: Yüce, Mehmet
Çelik, Muhammed
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı.
Keywords: Tebliğ
Tebligat
Vergi tebliği
Tebligat hukuku
Vergi usul hukuku
Bilinen adres
Tebliğ memuru
Vergi tebliğ sorunları
Notice
Notification
Tax notification
Notification law
Tax procedure law
Known address
Notification officer
Problems of fiscal notification
Issue Date: 14-Aug-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çelik, M. (2015). Yüksek mahkeme kararları çerçevesinde vergi tebligatı ve karşılaşılan sorunlar. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Tebliğ veya tebligat, herhangi hukuki işlemden dolayı muhatabın tebliğ konusu işlemin tabi olduğu kanunda yer alan şekil ve usul şartlarına bağlı kalarak hazırlanan tebliğ evrakı ile haberdar edildiği bilgilendirme ve belgelendirme işlemidir. Bu bağlamda bilgilendirme ve belgelendirme işlemi olan tebliğ, konusu işlemden haberdar olan muhatabın hukuk âleminde sonuç doğuracak işlemler yapmasını sağlayan bir araç iken idare açısından ise kamu alacağının tahsili amacıyla üzerinde vergiyi doğuran olayın doğduğu tebliğin muhatabıyla irtibata geçtiği veya mahkemenin hukuki bir olayı sonlandırmak amacıyla davalı veya davacı konumunda olanlarla ya da idarenin işleyişi sırasında irtibatı sağlayan, muhatap ve idare olmak üzere her iki tarafa da çeşitli kazanımlar sağlayan usulü işlemler bütünüdür. Bu çalışmada tebligatın hukuk âlemindeki anlamı açıklanarak, ardından tebliğ işlemi konusuna göre kazai tebligat, mali tebligat ve idari tebligat olmak üzere üç ana temel kriter çerçevesinde incelenmiş ve ayrıma gidilmiştir. Ardından çeşitli kanunlarda tebliğ işlemine yönelik hükümler kısaca incelendikten sonra esas itibariyle Tebligat Kanunu ve Vergi Usul Kanununda bu işleme yönelik yer alan hükümler karşılaştırmalı olarak ele alınarak çeşitli çıkarımlarda bulunulmuştur. Mali tebligatlar çerçevesinde yüksek mahkeme kararlarından faydalanılarak tebliğ işleminin idareden muhataba ulaşana kadar geçmiş olduğu tüm süreçlerde ortaya çıkan sorunlar ve Yüksek mahkeme kararları ile doktrindeki fikir ayrılıkları da ele alınarak tebliğ işlemi ile ilgili sorunlar tespit edilmiş ve önemli öneriler sunulmuştur.
Notification or notice is information and certification process which is informing the addressee of the notification document for any legal process. This process takes place with notification document which depends on procedural requirements of shape in related law. In this context, it provides a link to Tax Administration with the person on the taxable event occurs for the collection of public receivables while notice is a means of which breeds results in legal fields of addressee. In addition to that, it ensures various achievements on both sides of the process. In this study, notification meaning has been explained in legal world, and then notification process has been classified in three ways which are judicial notice, financial notices and administrative notification. Then the provisions of various laws in the notification process for all intents and purposes after analyzing briefly the Notification Law and Tax Procedure Law the provisions contained for this process as compared to taking a variety of inferences. Within the framework financial notifications, from administrative to addressee, problems in notification process have been identified by taking advantage of High Court decisions. Additionally, the problems of notification process have been identified and important proposals have been presented by dealing with disagreements between High Court decisions and doctrine.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1720
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
427323.pdf2.44 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons