Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1711
Title: Bazı bi̇tki̇ akti̇vatörleri̇ni̇n bi̇berde patates Y vi̇rüsüne karşı etki̇leri̇ni̇n beli̇rlenmesi̇
Other Titles: Determination of effects of some plant activators against potato virus Y in pepper
Authors: Arslan, Ümit
Elibüyük, İ. Özer
Şener, Cansu
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bitki Koruma Anabilim Dalı.
Keywords: Biber
PVY
Actigard
Messenger
ISR-2000
Crop-Set
Histokimyasal boyama
Pepper
Histochemical staining
Issue Date: Jul-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Şener, C. (2015). Bazı bi̇tki̇ akti̇vatörleri̇ni̇n bi̇berde patates Y vi̇rüsüne karşı etki̇leri̇ni̇n beli̇rlenmesi̇. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma, biberde patates Y virüsü (PVY)'nün biyolojik ve serolojik yöntemler kullanılarak tanısının yapılmasını, bitki aktivatörlerinin (Actigard, Messenger, ISR-2000 ve Crop-Set) simptom çıkış süresi ile bitki gelişimi (bitki boyu, yaprak alanı ve kök uzunluğu) üzerine etkilerinin ve bitkide oluşan tepki mekanizmaları (lignin birikimi ve hidrojen peroksit (H₂O₂))'nın belirlenmesini amaçlamıştır. Messenger, Actigard, ISR-2000 ve Crop-Set'in PVY simptom çıkışını sırası ile 12, 10, 8 ve 3 gün geciktirdiği belirlenmiştir. Ayrıca, Actigard, Messenger ve ISR-2000'nin yaprak alanı ve bitki boyu üzerinde artışa neden olduğu saptanmıştır. Tüm uygulamalar içinde sadece Crop-Set'in 72 saat uygulamasının kök uzunluğunu arttırdığı tespit edilmiştir. Yapılan histokimyasal boyamalar sonucunda, aktivatör uygulanan bitkilerde lignin ve H₂O₂ birikimi saptanmıştır. Aktivatör uygulanan bitkilerde dayanıklılığın teşvik edildiği en iyi uygulama zamanının Messenger için 72 saat; Actigard, Crop-Set ve ISR-2000 için 96 saat olduğu belirlenmiştir.
The aim of the present study was to diagnose Potato Virus Y (PVY) with biological and serological methods and determine the effects of plant activators on symptom expression time, plant development (plant height, leaf surface area, root length) and plant reaction mechanisms such as lignin accumulation and hydrogen peroxide (H2O2). It was found that the Messenger, Actigard, ISR-2000 and Crop-Set delayed symptom expression time by 12, 10, 8 and 3 days, respectively. Moreover, Actigard, Messenger and ISR-2000 increased leaf surface area and plant height. Among all applications, only Crop-Set applied for 72 h increased the root length. Histochemical staining showed lignin and H2O2 accumulation on activator treated plants. Best application times for inducing resistance on activator treated plants were determined as 72 h for Messenger, while they were 96 h for Actigard, Crop-Set and ISR-2000.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1711
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
426015.pdf6.46 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons