Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/1691
Başlık: Tüketicilerin yerli ve yabancı ürünlere yönelik tutumları: Kozmopolit bakış açısına yönelik bir araştırma
Diğer Başlıklar: Consumer attitudes towards domestic and foreign products: A research on the cosmopolitan perspective
Yazarlar: Altıntaş, M. Hakan
Akhan, Can Efecan
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Tüketici kozmopolitanizmi
Kozmopolitanizm
Tüketici tutumları
Menşe ülke
Consumer cosmopolitanism
Cosmopolitanism
Consumer attitudes
Country of origin
Yayın Tarihi: 1-Tem-2015
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Akhan, C. E. (2015). Tüketicilerin yerli ve yabancı ürünlere yönelik tutumları: Kozmopolit bakış açısına yönelik bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Özet: Tüketiciler yerli ve yabancı ülkelere yönelik satın alma davranışlarını etkileyen olumlu veya olumsuz düşünce ve tavırlar içerisindedirler. Günümüz dünyası mesafelerin giderek kısaldığı ve kültürlerin birbirlerini aktif biçimde etkilediği bir yapıdadır. Bu yapıda kuşkusuz tüketicilerin yerli ve yabancı ürünlere yönelik tutumları önemli rol oynamaktadır. Çalışmada öncelikle tüketicilerin yerli ve yabancı ürünlere yönelik tutumlarını incelenmiş, bu amaçla söz konusu tutumlar hakkında genel bir yazın taraması gerçekleştirilmiş ve tutumlar tek tek ele alınmıştır. Daha sonra çalışmanın odak noktasını oluşturan kozmopolit tüketici tutumu incelenmiş, tüketici etnosentrizmi ve kozmopolitanizm yapılarının tüketici kozmopolitanizmini nasıl etkilediği Bursa ilindeki yüksek lisans mezunu tüketiciler üzerinde araştırılmıştır. Araştırma sonuçları tüketici etnosentrizmi ve tüketici kozmopolitanizmi arasındaki negatif ilişkiyi ve kozmopolitanizm ile tüketici kozmopolitanizmi arasındaki pozitif ilişkiyi onaylamıştır.
Consumers have various positive and negative attitudes towards local and foreign products. Today, cultures actively affecting each other because of closing distances. So attitudes towards local and foreign products play an important role in companies' marketing efforts. The study first examines consumers' attitudes towards local and foreign products with a literature review. Later, consumer cosmopolitanism –which is at the center of the study- was examined extensively. Consumer cosmopolitanism's relations with consumer ethnocentrism and cosmopolitanism researched on post-graduates in Bursa. Research findings confirm negative relationship between consumer ethnocentrism and consumer cosmopolitanism, and positive relationship between cosmopolitanism and consumer cosmopolitanism.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1691
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
427315.pdf1.68 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons