Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1685
Title: Yaşam Döngüsü Analizi'nin süt sığırı yetiştiriciliğinde kullanım olanakları ve bir uygulama örneği
Other Titles: A research on using possibilities of Life Cycle Assessment in dairy cattle farm and a case for Bursa
Authors: Yaslıoğlu, Erkan
Tezcan, Celil Serhan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyosistem Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Süt
Süt sığırı
Çevre
Çevresel etki
Yaşam döngüsü
Dairy
Dairy cattle
Life cycle assessment
Issue Date: 2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tezcan, C. S. (2015). Yaşam Döngüsü Analizi'nin süt sığırı yetiştiriciliğinde kullanım olanakları ve bir uygulama örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, herhangi bir üretim faaliyetinin çevresel etkilerini belirlemede yaygın olarak kullanılan yaşam döngüsü analizinin süt sığırı yetiştiriciliğinde kullanım olanakları irdelenmiş, bu amaçla kullanılan bilgisayar yazılımları tanıtılmış bu yazılımlardan OpenLCA kullanılarak Bursa bölgesindeki bir süt sığırı işletmesinin çevresel etkileri belirlenmeye çalışılmıştır. Çiftlikte yapılan üretim faaliyetinin CO2-eşdeğeri salımı (1,07E+00 kg) ve ötrofikasyon potansiyeli yüksek çıkmıştır.Asidifikasyon potansiyeli ise silajlık mısır üretimi ile neredeyse benzer çıkmıştır. Ozon oluşum etkisi, çiftlikte yapılan üretim faaliyeti ve soya üretim-taşıma faaliyeti ile yakın değerlerde çıkmıştır, değerleri sırasıyla 2,094E-4 kg ve 1,633E-4 kg bulunmuştur. Antimon tüketimi en yüksek silajlık mısır üretiminde gözlenmiş ve insan sağlığına etkinin de en yüksek olduğu faaliyetin silajlık mısır üretimi ve depolama işlemleri olduğu belirlenmiştir. Çevresel etkinin en yüksek olduğu üretim faaliyeti ise tanelik buğday üretimi olmuştur. Bu çalışma sonucunda Yaşam Döngüsü Analizi'nin gerektiği biçimde yapılabilmesi için gereksinim duyulan verilerin güvenilir ve ulaşılabilir olması gerektiği ortaya çıkmıştır. Bu amaçla gerekli yasal düzenlemelerin yapılarak işletmelerin bu tür verileri düzenli bir biçimde kayıt altına almalarının sağlanması gerekmektedir.
In this study, a widely used environmental impact analysis tool, Life Cycle Assessment described and possibilities validated on dairy cattle production. LCA softwares introduced, OpenLCA computer software used to assess impacts of a farm located in Bursa region. Impact of production process on farm CO2-Eq has been found 1,07E+00 kg and eutrophication level found to be excessive. On acidification potential, corn silage production is almost equal to dairy farm production. Photochemical oxidation or formed ozone effect is almost same as the dairy production and soy bean production and transport process, values are following 2,094E-4kg and 1,633E-4kg. Highest antimony depletion is seen on corn silage production and also, corn silage production process calculated to be has the biggest human toxicity potential on the analysis. Highest environmental impact caused by grain wheat production. In conclusion of this study, to get precise results from Life Cycle Assessment and to do processing accurately, data safety, accessibility and continuum is a must. For this purpose, all companies must provide production process data to the public or for government data collection and create sustainable database.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1685
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
426008.pdf1.9 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons