Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1676
Title: Üzümün hasat sonu hastalıklarına karşı bazı dezenfektanların etkileri
Other Titles: Efficacy of some disinfectants against to postharvest diseases of table grapes
Authors: İlhan, Kadir
Taştemel, Anıl
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bitki Koruma Anabilim Dalı.
Keywords: Sultani çekirdeksiz üzüm SO2 jeneratörü
Hasat sonrası hastalıkları
Ozon
Etanol (EtOH)
SO2 jeneratörü
Ozon
Sultana seedless table grape
Postharvest diseases
Ozone
Peracetic acid
SO2 generator
Perasetik asit (PAA)
Issue Date: 2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Taştemel, Anıl. (2014). Üzümün hasat sonu hastalıklarına karşı bazı dezenfektanların etkileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, Manisa'nın Alaşehir ilçesinden getirilen Sultani Çekirdeksiz çeşidi üzüm meyvelerinin hasat sonrası hastalıklarını engelleyerek muhafaza süresini uzatmak amacıyla meyvelere, kullanımı genel olarak güvenli olarak kabul edilen (GRAS) ozon gazı, perasetik asit ve etanol buharı uygulanmıştır. Tez kapsamında yürütülen çalışmalar in vitro ve in vivo çalışmalar olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. In vivo çalışmalar farklı zamanlarda iki defa tekrar edilmiştir. Çalışmaların her ikisinde de ozon gazı, perasetik asit ve etanol buharı, uygulama kabinleri içerisinde uygulanmıştır. In vitro çalışmalarda dezenfektanların Botrytis cinerea, Penicillium expansum, Aspergillus niger ve Rhizopus stolonifer konidilerine toksisitesi araştırılmıştır. In vitro denemelerde kullanılan dezenfektan konsantrasyonları 200, 500, 1000 µL L-1 O3, 2500, 5000, 1000 µL L-1 PAA, % 40 EtOH ve bunların birbirleri ile kombinasyonları şeklinde olmuştur. Dezenfektan uygulama süreleri tüm dezenfektanlar için 5 ve 10 dk.' dır. Tüm patojenlerin konidilerinin çimlenmesini tamamen engelleyen konsantrasyon 5000 µL L-1 PAA 10 dk. olarak bulunmuştur. In vivo çalışmalarda kullanılan dezenfektan dozları 75, 200 µL L-1 O3, 5000, 75000 µL L-1 PAA, % 40 EtOH ve bunların birbirleri ve yarım doz SO2 (3,5 gr) jeneratörleri ile kombinasyonları şeklinde olmuştur. Dezenfektan uygulamaları sonrasında meyvelerdeki mikroorganizma yoğunluğunun belirlenmesi amacıyla mikrobiyal analiz yapılmıştır. Meyve başına düşen toplam mikroorganizma, fungus ve bakteri popülasyonunu dedekte edilebilir limitin altına indiren konsantrasyon 75 µL L-1 + 5000 µL L-1 PAA + % 40 EtOH 5 dk. olmuştur. Uygulama yapılan meyveler, içerisine 3,5 gr SO2 jeneratörü konulmak suretiyle, modifiye atmosfer paketler ile paketlenerek 60 gün süre ile 1 °C' de muhafaza edilmişlerdir. Soğuk havada muhafaza sonrası meyveler çürüme açısından değerlendirilmiştir. Çürüme (5000 µL L-1 PAA + 75 µL L-1 O3 + % 40 EtOH) + SO2 yarım 10 dk. konsantrasyonu ile, tam doz SO2 (3,5 gr sodyum metabisülfit/5kg meyve)' ye göre % 6' dan % 4' e indirilmiştir. Sonuç olarak dezenfektanların, birlikte veya yarım doz SO2 jeneratörleri ile kombinasyonları şeklinde kullanılması ile üzüm meyvelerinde hasat sonrası görülen hastalıkların engellenmesinde ticari olarak kullanılan tam doz SO2 jeneratörlerinden daha etkili olduğu bulunmuştur.
In thesis, some of the generally recognize as safe (GRAS) chemicals, such as ozone, peracetic acid and ethanol, were used to extend storage of Manisa Alaşehir Sultana Seedless Table Grapes and inhibition of postharvest pathogens that cause decay on table grapes. In this study all of the experiment were conducted in two parts which are in in vitro and in vivo. In vivo essays have been repeated two different times. In both study ozone gasses, peracetic acid and ethanol vapours were exposure. In vitro assay was research these disinfectans toxicity on Botrytis cinerea, Penicillium expansum, Aspergillus niger and Rhizopus stolonifer's conidia. Disinfectant concentrations, such as 200, 500, 1000 µL L-1 O3, 2500, 5000, 1000 µL L-1 PAA and % 40 EtOH, were used alone and different combinations. All disinfectants exposure times were 5 and 10 minutes. By 5000 µL L-1 PAA 10 min., the conidial germination of all pathogens has stopped. In in vivo assay 75, 200 µL L-1 O3, 5000, 75000 µL L-1 PAA, % 40 EtOH were used alone and combinations or SO2 generators (3,5 gr, half dose). In all practices fruits sampled were taken for microbial analyses after disinfectants exposure. By 75 µL L-1 + 5000 µL L-1 PAA + % 40 EtOH 5 min., total microbial, fungi and bacteria populations on fruit surfaces were reduced to below detection limit. After disinfectant exposure, all fruits packed in modify atmosphere packages with SO2 generators (3,5 gr) and storage at 1 °C for 60 days. After maintaining the cold storage fruits, evaluated in terms of decay. By (5000 µL L-1 PAA + 75 µL L-1 O3 + % 40 EtOH) + SO2 half dose 10 min., decay was reduced from % 6 to % 4 according to full dose SO2 (3,5 gr sodium metabisulfite/5kg fruit). As a result, applying disinfectants, with combination together or half dose SO2 generators, was found more effective than full dose SO2 on postharvest disease of Sultana Seedless Table Grapes.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1676
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
373834.pdf2.13 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons