Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1665
Title: Farklı tritikale hatlarının verim ve verim öğelerinin belirlenmesi
Other Titles: The determination of yield and yield components of different triticale lines
Authors: Doğan, Ramazan
Abilov, Ragim
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarla Bitkileri Anabilim Dalı.
Keywords: Tahıl
Tritikale hatları
Verim ve verim öğeleri
Cereal
Triticale lines
Yield and yield components
Issue Date: 26-May-2014
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Abilov, R. (2014). Farklı tritikale hatlarının verim ve verim öğelerinin belirlenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma, 2011-2012 ve 2012-2013 üretim döneminde, 13 tritikale hattının Bursa koşullarında verim ve verim özelliklerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Denemede Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünde geliştirilmiş 11 ve CIMMYT materyalinden seçilmiş 2 tritikale hattında verim ve verim öğeleri üzerinde çalışılmıştır. Flamura ve Pehlivan ekmeklik buğday çeşidi ile Nörtingen tritikale çeşidi standart olarak kullanılmıştır. Çalışma, Tesadüf Blokları Deneme Desenine göre 3 tekrarlamalı olarak düzenlenmiş ve Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Merkezi deneme alanlarında yürütülmüştür. Tritikale hatları, bitki boyu, başak boyu, başakçık sayısı, başakta tane sayısı, başakta tane ağırlığı, bin tane ağırlığı, tane verimi ve hektolitre ağırlığı bakımından karşılaştırılmıştır. Yapılan araştırma sonucunda incelenen özellikler bakımından her iki yılda da hatlar arasında istatistiki olarak önemli farklılıkların olduğu tespit edilmiştir. Dekara tane verimi 258,63-656,80 kg/da arasında değişmiş olup, en yüksek tane verimi 656,80 kg/da ile Nx2002-2 hattında, en düşük değer ise 258,63 kg/da ile Nx2003-12 hattında elde edilmiştir. Nx2002-2 hattını sırasıyla 618,93 kg/da ile Nx2003-3, 617,43 kg/da ile C11 ve 598,80 kg/da Nx2015-17 hattı izlemiştir.
This research was conducted to determine yield and yield traits of 13 triticale triticale lines in Bursa conditions in 2011-2012 and 2012-2013 crop years. In this study, 11 triticale lines developed by crossing method in Agriculture Faculty of Uludag University and two line obtained from CIMMYT were studied in terms of yield, yield components. Flamura and Pehlivan bread wheat cultivars with Nörtingen triticale cultivar was used as standard cultivar. This study was conducted to Randomised Complete Block Design with three replications on the research fields of Research and Applied Center of Agricultural Faculty of Uludag University. The lines were compared for plant heigth, spike length, number of spikelet per spike, the number of kernels per spike, grain weight in a spike, thousand kernel weight, grain yield and test weight. Result of the study important statistical differences were determined from the point of view of investigated traits among different tritikale lines in the every two years. The grain yield were varied between 258,63-656,80 kg da-1 and the highest grain yield was obtained from Nx2002-2 line with 656,80 kg da-1 and the lowest value was obtained from Nx2003-12 line with 258,63 kg da-1. Nx2002-2 line was followed by Nx2003-3 line with 618,93 kg da-1, C11 line with 617,43 kg da-1 and Nx2015-17 line with 598,80 kg da-1 respectively.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1665
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
373832.pdf962.41 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons