Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1659
Title: Türkiye'ye karşı açılan haksız rekabet soruşturmaları ve ihracata yönelik teşvik (devlet desteklerinin) uygulamalarının analizi
Other Titles: Unfair competition investigation against Turkey and the analysis of the incentive applications for exports (state aid)
Authors: Selen, Ufuk
Kaya, Alper
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Ana Bilim Dalı/Maliye Teorisi Bilim Dalı.
Keywords: İhracat
Export
İthalat
Ekonomik büyüme
Uluslararası rekabet
Küreselleşme
Dış ticaret politikası
AB
Economic growth
Import
International competiveness
Globalization
Foreign trade policy
EU
Issue Date: 29-Jul-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Kaya, A. (2019). Türkiye'ye karşı açılan haksız rekabet soruşturmaları ve ihracata yönelik teşvik (devlet desteklerinin) uygulamalarının analizi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Dış ticaret; ihracat olarak nitelendirilen dış satım ve ithalat olarak nitelendirilen dış alımdan oluşur ve dış ülkelerle mal, hizmet bazında yapılan ticaret akımlarının USD bazında değerlendirmesini içerir. Bir ülkenin ekonomik ilişkilerinin önemli bir bölümünün, dış ticaret istatistiklerinde gözlemlenmesi mümkündür. Ekonomik kalkınmanın sağlanması ve yüksek milli gelire sahip olmamın yolu olarak görülen dış satım anlamına gelen ihracat; ülkemiz adına büyük öneme sahiptir. Ekonomik büyüme dış ticareti etkilediği gibi dış ticaret de ekonomik büyürneyi etkileyebilir. Dış ticaretin statik ve dinamik olmak üzere iki yararıvardır. Statik yararı karşılaştırmalı üstünlükler teorisine göre bir uluslararası uzmarılaşma ve iş bölümünün bir defalık yararını ifade etmektedir. Statik yararı bir defalık olmasına karşın dinamik yararları fazla ve süreklidir. Bu faydalar en çok GOÜ'lerde farkedilebilir. 1980'li yıllardan itibaren kalkınmasını ihracat dayalı kalkınma modeli çerçevesinde belirleyen Türkiye; uygulanan bu politika sonucunda önemli aşamalar kaydetmiş bulunmaktadır. Gelişmekte olan ülkeler genelinde ihracatın ağırlık kazanması ve özellikle son dönemlerde peş peşe yaşanan ekonomik dalgalanmalar uluslararası ticarette rekabetin yoğunlaşmasını, korumacılık eğilimlerinin artmasını ve sonuçta uluslararası ticaretin daha dinamik ancak daha karmaşık bir yapıya bürünmesine yol açmıştır. Ülkemizde 1980'lerle birlikte ihracata dayalı büyüme modeli tercih edildiğinden ötürü, ihracat ve ihracatın teşviki önem arz etmektedir. Bu çalısmada ihracat tesvikleri teknik olarak incelenerek, mevcut uygulamalar; uluslararası mevzuat çerçevesinde değerlendirilmiştir. Türkiye'ye karşı açılan soruşturmalar ve Türkiye'nin açtığı soruşturmalar da çalışmanın konusu olmuş ve ihracata yönelik devlet yardımları uygulamalarında karşılaşılan sorunlar da ifade edilerek ihracatı teşvik uygulamalarının ihracata daha fazla katkı sağlaması yönünde çözüm önerileri üzerİnde durulmuştur.
Foreign trade; is composed of external purchases, which is also called exports and imports, and inc1udes trade figures made on foreign goods and services. A significant part of the economic relations of a country can be observed in foreign trade statistics. Exports, which are considered to be achieving economic development and having a high national income, has great precaution on behalf of our country. Economic growth can affect foreign trade as well as foreign trade can affect economic growth. As economic growth affects foreign trade, foreign trade can also affect economic growth. Foreign trade has not only static but also dynamic benefits. Static benefit represents a one-time benefit of an international specialization and division of labor into a comparative advantage theory. Static benefit is one-off but dynamic benefits are excessive and continuous. These benefits are most noticeable for developing countries. Especially in recent years, economic fluctuations in the developing countries have led to intensification of competition in international trade thus increased protectionist tendencies. This led to not only dynamic but also more complex structure of international trade system. Nowadays, geopolitical and geo economic developments in world trade can not act independently than each other. In order to create and determine necessary strategies, the development s in the world should have to fallowed carefully. Determining the necessary strategies to get more share from world trade has become the key of a successful economic modeL. Innovation with globalization and the production of high value products with added value has become an indispensable element of the enrichment of the exporting countries.Since the export-based growth model is preferred in our country in the ı 980s, export and export promotion has become cruciaL. In this study, export incentives will be examined technically and will be evaluated within the framewark of the international legislation. The measures against Turkeyand the measures implemented by Turkey is also explained. In this study the problems encountered in the existing incentive practices and the solution proposals also suggested in order to contribute to Turkish exports.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1659
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Alper_Kaya.pdf37.21 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons