Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/16381
Title: İslâm medeniyetinin yitik mirası Harezm Me’mun Akademisi Vahit Celal Ankara: Araştırma Yayınları, 2018, 112 sayfa.
Authors: Bıyıklı, Murat
Keywords: İslâm medeniyeti
Yitik miras
Harezm Me’mun Akademisi
Islamic civilization
Lost heritage
Harezm Me'mun Academy
Issue Date: 5-Nov-2019
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bıyıklı, M. (2019). "İslâm medeniyetinin yitik mirası Harezm Me’mun Akademisi Vahit Celal Ankara: Araştırma Yayınları, 2018, 112 sayfa. ". Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 28(2), 555-560.
Abstract: Kitap önsöz, giriş, iki bölüm, değerlendirme, resimler ve kaynakça kısmından oluşmaktadır. Celal, önsözde bir bölgenin gelişmişlik durumunun ortaya koyduğu medeniyet ve yetiştirdiği bilginlerin niteliği ile paralellik arz edeceğini belirtmektedir. Bu ifadelerden sonra Maverâünnehir ve Harezm bölgelerinin günümüzde Özbekistan Cumhuriyeti sınırları içerisinde yer aldığı bilgisini vermektedir. Celal, giriş kısmında çalışmasında kullandığı kaynakların tanıtımını yapmakta ve doğrudan Harezm Me’mun Akademisi’ni konu alan çalışmaların olmaması hasebiyle ekseriyetle ikincil kaynakları kullandığını söylemektedir. Birincil kaynaklar olarak Edvard Rtveladze’nin editörlüğünde hazırlanan “Harezm Me’mun Akedemisi”, B.A. Abdulhalimov’un editörlüğünde “Harezm Me’mun Akedemisi” gösterilmekte ve eser yazılırken bunlardan çok istifade edildiği ifade edilmektedir. İkincil kaynaklardan bazıları ise: Ebû Mansur Abdülmelik b. Muhammed es-Seâlibî’nin Özbekçeye tercüme edilmiş “Yetîmetü’d-dehr fî mehâsini ehli’l-asr” adlı eseri; Ebû Reyhan el-Bîrûnî’nin (973-1050/1051) Özbekçeye tercüme edilmiş “el-Âsâru’l-bâkiye” ve “Hindistan” adlı eserleri; M. M. Hayrullayev ve R. M. Bahadirov tarafından Rusça kaleme alınan “Ebû Abdullah el-Harezmî” adlı eserdir (s. 9-15).
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/902738
http://hdl.handle.net/11452/16381
ISSN: 1301-3394
2667-680X
Appears in Collections:2019 Cilt 28 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
28_2_9.pdf578.34 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons