Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/16357
Title: Boşanma sürecinde ruh sağlığı ve din
Other Titles: The mental health and religious in divorce process
Authors: İmamoğlu, Abdulvahit
Ferah, Nimet
Keywords: Din psikolojisi
Ruh sağlığı
Boşanma
Boşanma psikolojisi
Dindarlık
Psychology of religion
The mental healty
Divorce psychology
Divorce
Religiosity
Issue Date: 15-Nov-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: İmamoğlu, A. ve Ferah, N. (2019). "Boşanma sürecinde ruh sağlığı ve din". Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 28(1), 497-530.
Abstract: Araştırmanın temel problemi boşanma sürecindeki bireylerin yaşadıkları ruhsal sorunlar karşısında inancın ve dini yaşayışın yardımcı ve iyileştirici bir etkiye sahip olup olmadığıdır. Buna bağlı olarak makalenin amacı boşanma sürecindeki bireylerin ruh sağlığı ile dini duygu, düşünce ve davranışlarını birlikte ele almaktır. Bu problem ve amaç ile yola çıkarak nitel araştırma paradigmasına uygun bir şekilde boşanma süreci devam eden on katılımcı ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Mülakat tekniği ile elde edilen bilgiler örnek olaylar şeklinde öyküleştirilmiş ve araştırmanın amacına göre analiz edilerek yorumlanmıştır. Sonuçta boşanma sürecindeki bireylerin; evliliklerine ilişkin sorunları pişmanlık, üzüntü ve öfke ile aktardıkları, fiilen bitmiş evliliğe yoğun duygusal tepkiler verdikleri ve bunaldıkları, umutsuzluk, çaresizlik ve başarısızlık hissine kapıldıkları, kaçma ve kaçınma psikolojisi ile hareket ettikleri, bu süreçte stres ve kaygı yaşadıkları ve çökkünlük belirtileri gösterdikleri bulunmuştur. Boşanma sürecinde ortaya çıkan bu ruhsal belirtiler karşısında bireylerin dini ve vicdani boyutta sorgulamalar yaptıkları; içerisinde bulundukları durumu ve olayları anlamlandırmada dini aktif bir şekilde kullandıkları; kendilerini din ile teselli ettikleri; dine ve ibadete yönelme, dua etme, Allah’a sığınma ve O’ndan yardım dileme gibi pratiklere başvurdukları; bu pratikler sonucunda ise ruhsal rahatlama yaşadıklarını ifade ettikleri tespit edilmiştir.
The main problem of the study is that if belief and religious life have an supporting and healing effect in the face of the psychological problems experienced by the individuals in the divorce process. On dependent this, the purpose of this article is to deal with mental health and religious emotions, thoughts and behaviors of individuals in the process of divorce. By based on this problem, in accordance with the qualitative research paradigm, interviews were conducted with ten participants whose continued the divorce process. The information obtained through the interview technique was narrated as case studies and analyzed and interpreted in accordance with the purpose of the research. As a result were found that individuals in the process of divorce; they have expressed intense emotional reactions marital problems and they have experienced feelings of despair, helplessness and failure, acted with the psychology of escape and avoidance, and experienced symptoms of depression and anxiety –de facto- in breaking marriage. In the face of these psychological symptoms that emerged during the divorce process, individuals questioned in religious and conscientious dimensions; actively use religion to make sense of their situation and events; they consoled themselves with religion; that they resort to practices such as turning to religion and worship, praying, taking refuge in God, and asking for help; As a result of these practices, they stated that they experienced mental relaxation.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/915443
http://hdl.handle.net/11452/16357
ISSN: 1301-3394
2667-680X
Appears in Collections:2019 Cilt 28 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
28_2_7.pdf509.75 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons